Wszystko dla biznesu

Zmiana warunków umowy o pracę – podstawowe informacje

Podpisując umowę o pracę, akceptujemy wymagania zaproponowane nam przez pracodawcę. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, konieczne będzie wprowadzenia modyfikacji w pierwotnym dokumencie. Jak ma wyglądać zmiana warunków umowy o pracę i co na ten temat mówi Prawo Pracy?

Zmiana warunków umowy o pracę — o czym należy wiedzieć

Potrzeba zmian może zrodzić się na każdym etapie funkcjonowania pracownika w danym miejscu pracy. Szczególnie jeśli ma on już długi staż, a pierwotne postanowienia, z różnych względów, uległy dewaluacji. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega renegocjacjom między pracodawcą a pracownikiem.

Zmiana warunków umowy o pracę na korzyść pracownika

Gdy myślimy o zmianach, najczęściej przychodzą nam oczywiście do głowy te pozytywne. Należą do nich: awans, podwyżka czy przyznanie dodatkowych świadczeń. W takim przypadku postępowanie jest proste. Należy przeprowadzić jednostronną czynność pracodawcy, która polega na przygotowaniu aneksu do umowy, który musi zostać podpisany przez obie strony.

Należy mieć jednak świadomość, że zmiany nie zawsze są korzystne dla pracownika. Czasem dochodzi do sytuacji, w której modyfikacji jest znacznie więcej i są one zarówno dobre, jak i złe. Co w takim wypadku? Jak wówczas wygląda procedura?

Zmiana warunków umowy o pracę na niekorzyść pracownika

W sytuacji, gdy pracodawca chce wprowadzić zmiany niekoniecznie korzystnej dla pracownika, każda z nich musi być usankcjonowana osobno, poprzez pisemne porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające.

W jaki sposób przeprowadza się zmiany warunków zatrudnienia?

Wyróżnia się szereg zmian uznawanych za istotne dla pracownika. Ich wprowadzenie wymaga zastosowania odpowiednich procedur. Należą do nich:

 • zmiana miejsca pracy;
 • zmiana wynagrodzenia lub któregokolwiek jego elementu;
 • zmiana rodzaju umowy;
 • zmiany czasu pracy;
 • wszystkie modyfikacje, które nie zostały ujęte w pierwotnym dokumencie.

Jeśli pracodawca planuje zmiany w którymkolwiek z tych zakresów, musi w pierwszej kolejności zaproponować pracownikowi podpisanie tak zwanego porozumienia zmieniającego (czyli klasycznego aneksu do umowy).

Może się jednak okazać, że konieczne będzie podjęcie innych kroków. Kolejnym (szczególnie jeśli zatrudniony nie zgadza się na planowane zmiany) jest porozumienie rozwiązujące. Ostateczne możliwe rozwiązanie to wypowiedzenie zmieniające.

Zmiana warunków umowy – porozumienie zmieniające

Jest to najprostsza i najbezpieczniejsza dla wszystkich forma wprowadzenia zmian. Zakłada ona, że obie strony umowy wyrażają zgodę na modyfikacje pierwotnych postanowień. Należy wówczas przygotować aneks, który będzie zawierał następujące informacje:

 • wyszczególnienie stron umowy;
 • zakres zmian;
 • datę wejścia w życie zmian;
 • wszystkie dane związane ze zmianą obecnych warunków zatrudnienia, mogących mieć wpływ na późniejszą pracę zatrudnionego.

Porozumienie rozwiązujące

Polega ono na rozwiązaniu umowy o pracę, przy pełnym porozumieniu stron. Aby porozumienie nabrało mocy prawnej, musi zawierać:

 • zgodne oświadczenie stron o rozwiązaniu umowy o pracę;
 • termin, kiedy postanowienia wchodzą w życie (o ile nie ustalono inaczej, za datę tę przyjmuje się dzień podpisania porozumienia).

Wypowiedzenie zmieniające

Ten rodzaj wypowiedzenia zawsze przyjmuje formę pisemną i leży wyłącznie w gestii pracodawcy (pracownik nie ma wpływu na zawarte w nim postanowienia). Musi ponadto zawierać stosowną informację o prawie odwołania się do sądu od decyzji pracodawcy (zatrudniony ma na to 21 dni). Dokument powinien zostać dostarczony do zatrudnionego, a fakt ten potwierdza on swoim podpisem. Jeśli odmówi przyjęcia wypowiedzenia, również musi przedstawić odmowę w formie pisemnej.

W wypowiedzeniu zmieniającym muszą znaleźć się wszystkie informacje na temat zmian wprowadzanych przez pracodawcę, które wejdą w życie po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Oczywiście pracownik ma prawo odmówić przyjęcia nowych postanowień.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More