Wszystko dla biznesu

Praca na emeryturze

W Polsce praca na emeryturze jest powszechna. Decydują się na nią zwłaszcza ci, których zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Niskie świadczenie emerytalne to najczęstszy powód, dla którego seniorzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. O wiele rzadziej jest to podyktowane pasją do wykonywanego zawodu. Na szczęście wiele osób, które przekroczyły wiek emerytalny, nadal pozostaje w pełni sił, co daje im

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w

Zaliczka na podatek dochodowy

Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych i w ramach podatku liniowego, przedsiębiorca musi regularnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją w tym zakresie dwie możliwości do wyboru: zaliczki miesięczne i kwartalne. Te pierwsze wpłaca się do 20 dnia konkretnego miesiąca. Przy czym zaliczkę na przykład za luty, winno się wpłacić do 20 dnia marca. Analogicznie kwartalna zaliczka na

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy to rodzaj porozumienia, który zakłada, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy przedmiot dzierżawy do użytkowania go oraz do czerpania z niego korzyści. Wypożyczający na przykład grunt, ma z kolei obowiązek wypłacania właścicielowi ustalonego wspólnie czynszu. Co więcej, umowa może określać czas korzystania z dzierżawionego gruntu, ale nie musi. Wszelkie kwestie z tym

Wniosek o urlop

Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika. To czas odpoczynku od pracy, regeneracji sił i zwolnienia tempa. Pracownik musi przed każdym urlopem wypisać wniosek o urlop skierowany do pracodawcy. Dni wolnych pracodawca powinien udzielić zgodnie z planem urlopów, który ustala, biorąc pod uwagę dwa aspekty: wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Może być

Umowa toolingu

W dzisiejszych czasach umowy zawierane są na każdym kroku. Dzięki nim społeczeństwo może bez przeszkód funkcjonować, a rynek obfitować w nowe towary i usługi. Jednym z typów porozumień możliwych do zawarcia jest umowa toolingu. Na czym polega i jakie daje korzyści? Umowa toolingu – porozumienie na zasadzie kompromisu Umowa toolingu to porozumienie, będące swego rodzaju kompromisem pomiędzy dwoma

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

UPO to skrót od nazwy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to jedyny dokument w postaci numeru potwierdzającego złożenie rocznego PIT-u lub innego dokumentu za pośrednictwem Internetu w systemie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. UPO jest porównywane, jeżeli chodzi o ważność, z dowodem nadania listu poleconego w placówce Poczty Polskiej. Ponadto jest to równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej.

Aneks do umowy

Umowa o pracę czasami wymaga zaktualizowania. Najszybszym i najprostszym sposobem dodania do niej nowych elementów jest stworzenie specjalnego suplementu. Aneks do umowy stosuje się także w przypadku zmiany warunków pracy albo wysokości płacy. Jak wiadomo, wszystkie warunki wykonywania danej pracy zawiera odpowiednia umowa. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony wchodzi ona w życie i obowiązuje zarówno

Księgowość pełna a księgowość uproszczona – różnice

Księgowość pełna a księgowość uproszczona .Rejestrowanie przychodów poprzez prowadzenie księgowości uproszczonej lub pełnej różni się między sobą w sposób istotny. Księgowość pełna i uproszczona — różnice Prowadzone w ramach pełnej księgowości księgi główna i pomocnicze oraz wykaz aktywów i pasywów, a także zestawienie obrotów i sald przyczyniają się do uzyskania przez przedsiębiorstwo pełnego obrazu

Całkowita niezdolność do pracy

O takiej rzeczy jak całkowita niezdolność do pracy pracownika mówimy w sytuacji, gdy nie jest on w stanie wykonywać jakichkolwiek obowiązków zawodowych, z przyczyn spowodowanych utratą sprawności organizmu. W takiej sytuacji osoba dotknięta niezdolnością może ubiegać się o rentę. Kiedy pracownikowi ona przysługuje i jak można ją otrzymać? Całkowita niezdolność do pracy — kiedy można ubiegać się o rentę? Renta

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More