Wszystko dla biznesu

Odliczenia od podatku

Każda osoba uzyskująca dochód z tytułu umowy cywilnoprawnej lub z prowadzenia własnej działalności, ma obowiązek po roku podatkowym złożyć do Urzędu Skarbowego stosowne zeznanie. Ustawodawca przewidział jednak ulgi i odliczenia, z których można skorzystać. Dlatego, w pierwszym kwartale każdego roku z ogromną uwagą śledzimy nowe postanowienia w kwestii rozliczenia podatku dochodowego. Ulgi oraz odpisy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim kwota podatku do zapłacenia może odczuwalnie się obniżyć. Jakie są aktualne odliczenia od podatku? Jakie ułatwienia przewidział fiskus?

Ulga na dziecko

Przysługuje podatnikowi na każde małoletnie dziecko. Można się o nią ubiegać w jednej z poniższych sytuacji:

 • gdy osoba sprawowała władzę rodzicielską;
 • jeśli pełniła funkcję rodzicielską (o ile dziecko z nią mieszkało);
 • gdy pełniła funkcję rodziny zastępczej, zgodnie z orzeczeniem sądu lub umową zawartą ze starostą.

Ulga liczona jest za każdy miesiąc roku podatkowego. Finalna kwota odpisu zależy od ilości niepełnoletnich dzieci w gospodarstwie domowym. Wynosi ona odpowiednio:

 • 92,67 zł. odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko (w przypadku jednego dziecka ulga przysługuje jedynie, jeśli dochody nie przekraczają 112 000 zł wspólnie dla obu rodziców);
 • 166,67 zł. na trzecie dziecko;
 • 225 zł. na czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto pamiętać, że z ulgi na dzieci mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Odliczenia od podatku – składki ZUS zdrowotne

Składki ZUS zdrowotne podlegają odliczeniu od kwoty podatku do zapłacenia. Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń społecznych. Te można odliczyć od uzyskanego dochodu.

Odliczeniu podlega jedynie 7,75% wymiaru składki. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie prawidłowej wartości, którą można odjąć od należnego do zapłacenia podatku.

Ulga ta przysługuje zarówno osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych, jak i przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową. Należy przy tym pamiętać, że odliczenie jest możliwe tylko od faktycznie opłaconych składek zdrowotnych. W razie kontroli podatnik musi przedstawić zaświadczenie z ZUS lub potwierdzenie przelewu.

Ustawodawca dopuszcza także odliczenie składek zaległych. Jedynym warunkiem jest to, że musiały one być wcześniej faktycznie uregulowane.

Ulga rehabilitacyjna

Ustawodawca określa, w jakich przypadkach można skorzystać z odpisu. Ulga dotyczy przede wszystkim różnych zakupów, między innymi leków, sprzętu do rehabilitacji oraz literatury fachowej z tej dziedziny. W tę kategorię wpisują się także wszystkie remonty mające na celu przystosowanie mieszkań, samochodów oraz przestrzeni, z której korzysta osoba niepełnosprawna.

Zgodnie z treścią ustawy odliczeniu podlegają również pobyty w uzdrowiskach, na turnusach rehabilitacyjnych oraz koloniach. Zakup usług pielęgniarki pomagającej osobie z niepełnosprawnościami lub przewodnika dla niewidomych także można odliczyć.

Poniesione wydatki należy odliczyć od dochodu, o ile nie były one dofinansowane z innych źródeł. Wówczas ulga dotyczy jedynie różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a wartością zakupów.

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy mieć orzeczenie:

 • lekarskie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności;
 • o rencie z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
 • o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się na formularzu PIT-36 i PIT-37.

Odliczenie od podatku – darowizny

Do darowizn, które można odliczyć od dochodu, należą:

 • darowizny na rzecz instytucji związanych z kultem religijnym;
 • honorowe krwiodawstwo (jeden litr krwi równa się 130 zł. odpisu);
 • darowizna na rzecz instytucji pożytku publicznego.

Odliczeniu podlega pełna kwota wpłaty, o ile nie przekracza ona 6% dochodu. Warto przy tym pamiętać, że darowizny należy odpowiednio udokumentować. Za dowód może posłużyć potwierdzenie przelewu lub zaświadczenie z centrum krwiodawstwa.

Ulga nie dotyczy darowizn na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw związanych z przemysłem tytoniowym, paliwowym, alkoholowym oraz elektronicznym.

Ulga na Internet

Podatnik może odpisać wydatki poniesione na korzystanie z Internetu. Kwota odpisu nie może przekroczyć jednak 760 złotych. Co więcej, można z niej skorzystać tylko w dwóch kolejnych, następujących po sobie latach podatkowych (o ile podatnik wcześniej z tej ulgi nie korzystał).

Odliczenie oszczędności IKZE

Podatnik może odpisać sobie część kosztów poniesionych z tytułu wpłat na indywidualne konto emerytalne.Na rok 2017 dopuszczalna maksymalna wartość odpisu wynosiła 5 331,60 złotych. Na wypadek kontroli należy przechowywać dowody wpłat.

Odliczenia od podatku nie dotyczą środków, które:

 • zwrócono podatnikowi;
 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More