Wszystko dla biznesu

Dekretacja dokumentów księgowych w firmie

Zgodnie z przepisami niezbędnym działaniem w każdym przedsiębiorstwie jest sprawdzenie, a także zakwalifikowanie dowodu w księgach rachunkowych. Procedura ta nosi miano dekretacji. Sprawdź zatem, jak wygląda dekretacja dokumentów księgowych w firmie i jakimi zasadami należy się tutaj kierować.

Co to jest dekretacja dokumentów księgowych w firmie?

Dekretacja dokumentów księgowych to zapis odzwierciedlający ujęcie dowodu w księgach rachunkowych. Uwzględnia on także podpis osoby, która przeprowadza procedurę. Dokonuje się tego w sposób trwały i nie pozostawia miejsca na późniejsze modyfikacje. Gdy księgi rachunkowe prowadzisz za pośrednictwem oprogramowania komputerowego, pamiętaj o wdrożeniu procedur zabezpieczających przed zniszczeniem, zmianą, czy też ukryciem zapisu.

Na czym polega dekretacja dokumentów księgowych w firmie?

Przed zaksięgowaniem dokumentu trzeba zweryfikować fakturę pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Sprawdza się zatem czy operacja naprawdę wystąpiła w rzeczywistości, czy dowód zawiera wszystkie elementy zgodnie z przepisami prawa i czy obliczenia zostały przeprowadzone bezbłędnie.

Potwierdzenie takiej kontroli stanowi właściwa adnotacja podpisana przez upoważnione osoby. Dalsze kroki to dekretacja dokumentów księgowych. Jest to inaczej umieszczenie informacji dotyczących daty dekretu, a także numerów i stron kont, na których księguje się odpowiednie wartości. Zawiera ona także podpis osoby przeprowadzającej przedstawioną procedurę.

Jakie wyróżnia się rodzaje dekretów?

Wyróżnia się kilka rodzajów dekretów księgowych, a mianowicie zbiorcze, korygujące, zastępcze i rozliczeniowe. Pierwsze przeznaczone są do łącznych zapisów dotyczących zbiorów dowodów źródłowych, które należy pojedynczo wymienić. Drugie służą do poprawy poprzednich treści. Są to na przykład polecenia księgowania bądź noty. Zastępcze umieszcza się do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego. Natomiast dekrety rozliczeniowe ujmują pierwotnie dokonane zapisy według nowych kryteriów.

Jakie są podstawy tworzenia dekretów dokumentów księgowych w firmie?

Podstawę zapisów księgowych stanowią dokumenty, które stwierdzają przeprowadzenie operacji gospodarczej. Klasyfikuje się je jako dowody zewnętrzne obce, zewnętrzne własne i wewnętrzne. Pierwsze otrzymujesz od kontrahentów. Kolejna kategoria zawiera faktury, noty, paragony przekazane w oryginalne odbiorcom. Ostatnie stanowią podstawę zdarzeń odbywających się w środku konkretnej jednostki. Wymienia się tutaj między innymi listy płac, delegacje i polecenia księgowania.

Przepisy dotyczące dekretów dokumentów księgowych w firmie

Przepisy dotyczące dekretów dowodów księgowych umieszczone są w ustawie o rachunkowości. W artykule 21 ust. 1 znajdują się informacje dotyczące zasad, jakie powinny spełniać dokumenty podlegające ewidencji. Dobrze wystawiony dokument musi zawierać rodzaj, numer, strony dokonujące operacji gospodarczej, opis zdarzenia, a także wartość w jednostkach pieniężnych, a jeśli to możliwe także w naturalnych.

Obowiązkowo musi być tam także data operacji lub ewentualnie data wystawienia dowodu, gdy jest inna niż zdarzenia. Potwierdzenie tych elementów stanowi podpis osoby upoważnionej do wystawienia.

Zgodnie z ustawą dowód księgowy musi mieć także stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych. Odbywa się to przez podanie miesiąca bądź sposobu ujęcia w księgach. Ponadto przepisy prawa zaznaczają, że nie ma obowiązku prowadzenia dekretacji wprost na dowodzie, jeśli wynika to z metody dokumentowania zapisów. Jednakże program komputerowy musi generować raport zawierający wszystkie niezbędne elementy.

Zgodnie z polskim prawem dekretacja księgowa jest obowiązkowym działaniem. Jednakże istnieje tutaj swoboda wyboru pomiędzy metodą tradycyjną a formą elektroniczną przy użyciu księgowego programu komputerowego.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More