Wszystko dla biznesu

Jak obliczyć podatek dochodowy? – PIT i CIT

Odprowadzanie podatku dochodowego jest podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jednak w zależności od tego, jaka jest forma naszej działalności, będziemy podlegać rozliczeniu podatkowemu PIT lub CIT. Jak obliczyć podatek dochodowy?

Podatek dochodowy PIT i CIT — podstawowe różnice

Podstawowa różnica między PIT a CIT jest taka, że pierwszy dotyczy osób fizycznych, a drugi prawnych. Co to jednak dokładnie oznacza i jak należy się rozliczać w każdym z przypadków?

Rozliczenie CIT

Podatek CIT dotyczy następujących podmiotów:

 • osób prawnych, czyli jednostek powołanych do określonych celów, uznawanych za odrębny podmiot, np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, banki, spółki kapitałowe (spółka z o. o. i spółka akcyjna);
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek osobowych). Do tej grupy należą spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą lub zarządem na terytorium RP.
 • spółki niemające osobowości prawnej, z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jak obliczyć podatek dochodowy CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych oblicza się z podstawy opodatkowania, czyli od uzyskanego dochodu. Należy jednak pamiętać, że od jego wysokości można odpisać następujące wydatki:

 • darowiznę (jeśli wystąpiła) – dotyczy ona przekazania środków finansowych na pomoc społeczną lub działalność charytatywną. Aby jednak odliczyć darowiznę od dochodu, jej adresat musi reprezentować organizację pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
 • koszty prac badawczo-naukowych (nie więcej niż 50% ich wartości);
 • koszty poniesione na zakup nowych technologii.

W ramach podatku CIT funkcjonują dwie stawki:

 • 19% – stawka podstawowa, obowiązującą każdy podmiot podlegający podatkowi CIT;
 • 15% – obejmuje małych podatników i podatników, rozpoczynających działalność gospodarczą (dotyczy roku rozpoczęcia działalności).

Osoby prawne, które podlegają pod podatek CIT, rozliczają się w systemie zaliczkowym. Oznacza to, że wpłacają do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że opłaty należy uiszczać w określonych przez ustawodawcę terminach. Podatnik może wybrać jeden z dwóch trybów — miesięczny lub kwartalny.

W systemie miesięcznym podatek należy opłacić do 20. dnia, za miesiąc ubiegły. Z kolei przy trybie kwartalnym trzeba to zrobić do 20. dnia miesiąca po skończonym kwartale (dotyczy to głównie przedsiębiorców, którzy dopiero otworzyli swoją działalność).

Osoby prawne podlegają również obowiązkowi składania zeznań rocznych. Należy złożyć je w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Na formularzu CIT-8 podatnik musi wykazać dochód lub stratę za ubiegły rok.

Rozliczenie PIT

Podatkowi PIT podlegają osoby fizyczne, których dochody uzyskiwane są z indywidualnej działalności gospodarczej lub z udziału w spółce osobowej, na przykład spółki cywilnej, spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Otwierając swoją działalność, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wybrać jeden z następujących metod rozliczania podatku:

 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej;
 • podatek liniowy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa.

Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym, jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Jego głównym wyróżnikiem jest to, że podstawę do jego obliczenia stanowi dochód, a nie przychód. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, w oparciu o którą, na koniec roku oblicza się dochód, a następnie wysokość podatku dochodowego.

Rozliczenie na zasadach ogólnych uzależnione jest od skali podatkowej, obowiązującej w danym roku. W 2019 wynosi ona 18% dla dochodu do 85 528 zł, a 32% powyżej tego progu. Warto wiedzieć, że w tym wariancie, od dochodu można odliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne, a od wysokości podatku, koszty poniesione na poczet ubezpieczenia zdrowotnego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More