Wszystko dla biznesu

PIT-11 – podstawowe informacje

Wypełnienie deklaracji podatkowej PIT jest podstawowym obowiązkiem każdego obywatela. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od statusu prawnego oraz rodzaju wykonywanej pracy, ustawodawca wyróżnia kilka różnych rodzajów wniosków. Jednym z nich jest PIT-11, który pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. Musi zrobić to najpóźniej do końca lutego roku następującego po tym, który podlega rozliczeniu.

Co to jest PIT-11 i kiedy się go stosuje?

PIT-11 stanowi zestawienie wszystkich dochodów, kosztów uzyskania przychodu, jak i również pobranych składek i zaliczek na podatek. Pracodawca ma obowiązek wygenerować taki dokument dla pracownika najpóźniej do końca lutego, za rok ubiegły. Do Urzędu Skarbowego powinien przesłać go w wersji elektronicznej przed końcem stycznia.

PIT-11 zawiera informacje nie tylko o dochodach, ale również dane na temat odprowadzonych składek ZUS oraz zdrowotnych. Do ich obliczania najczęściej stosuje się skalę podatkową 17% lub 32%. Według skali pracodawca oblicza i odprowadza zaliczki na podatek, a także na składki.

Warto wiedzieć, że PIT-11 może zawierać również informacje dodatkowe. Na przykład dane o uzyskanych dochodach z innych źródeł, między innymi za umowy zlecenia lub o dzieło, za prawa autorskie, z działalności samodzielnej, a także ze świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT-11 sam w sobie nie stanowi rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Na jego podstawie pracownik ma obowiązek przygotować PIT-36 lub PIT-37. Dotyczy to również sytuacji, gdy otrzymaliśmy więcej niż jeden PIT 11 (wówczas wszystkie muszą zostać ujęte w naszym rozliczeniu).

Rozliczenie podatkowe pozwala ustalić organom podatkowym, czy zaliczki pobrane w ciągu całego roku były wystarczające. W przypadku niedopłaty musimy uregulować brakującą kwotę. Z kolei w sytuacji nadpłaty, Urząd Skarbowy zwróci nam nadwyżkę. Różnice wynikają przede wszystkim z tego, że pracodawca, odprowadzając składki, nie uwzględnił na przykład kwoty wolnej od podatku.

Otrzymałem PIT-11 i co dalej?

PIT-11 stanowi podstawę do rozliczenia się z fiskusem. Możemy jednak dokonać tego na różnych formularzach, w zależności od sposobu wykazywania dochodów.

Rozliczenie PIT-37

To najpopularniejsza forma rozliczenia. Deklarację tę składają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, którzy rozliczają swoje jedyne źródła dochodów, opodatkowanych na podstawie skali podatkowej. Mogą dokonać tego indywidualnie, ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.

  • Rozliczenie ze współmałżonkiem

    Jest ono możliwe tylko wtedy, gdy współmałżonek również podlega pod PIT-37. Warto przy tym wiedzieć, że to rozliczenie jest zabronione w roku, w którym zawarliśmy związek małżeński lub wtedy, gdy w danym roku rozliczeniowym dokonaliśmy rozdzielności majątkowej. Przeciwwskazaniem do wspólnego rozliczenia jest ponadto sytuacja, gdy jedna ze stron rozlicza się podatkiem tonażowym lub liniowym. Do wspólnego zestawienia podatkowego wystarczą dane jednego ze współmałżonków.
  • Rozliczenie z dzieckiem — stosuje się je najczęściej w przypadku, gdy tylko jeden rodzic sprawuje opiekę nad nim. Dopuszcza się je w jednej z sytuacji:
    • gdy dziecko jest małoletnie; 
    • do ukończenia przez nie 25. roku życia (dla dziecka uczącego się);
    • bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 

Z dzieckiem nie można rozliczać się, jednak gdy osiąga ono własne dochody (na przykład pracując lub otrzymując stypendium). Wówczas musi ono samodzielnie się rozliczyć.

Rozliczając swój PIT, należy pamiętać, że przysługują nam liczne ulgi podatkowe, na przykład ulga na Internet, na dzieci albo na rehabilitację. Należy je jednak ująć w osobnych PIT-ach, na przykład w PIT 0 lub PIT BR.

W jaki sposób wykorzystać dane z PIT do wypełnienia PIT-37?

Dane umieszczone na rozliczeniu PIT-11, a więc wysokość dochodów, składek, kosztów uzyskania przychodu, a także pobranych zaliczek należy przenieść do odpowiednich rubryk na dokumencie PIT-37. W przypadku gdy otrzymaliśmy więcej niż jeden PIT-11, musimy wcześniej zsumować poszczególne wartości, a następnie przenieść dane na PIT-37.

PIT możemy wypełnić samodzielnie albo za pomocą specjalnego programu komputerowego, który krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces. Wniosek należy przesłać do Urzędu Skarbowego. Należy przy tym pamiętać, że archiwalne PIT-y (zarówno PIT-11 jak i PIT-37) trzeba przechowywać przez 5 lat, w celu ewentualnej weryfikacji przez Urząd Skarbowy.

Co zrobić, jeśli nie otrzymałem PIT-u 11?

Choć wystawienie przez pracodawcę dokumentu PIT-11 jest obowiązkowe, zdarza się czasem, że nie dopełnia on tej powinności. Wynikać to może z faktu, że firma płatnika znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie samemu wyliczyć wszystkie kwoty, które normalnie otrzymalibyśmy na formularzu PIT-11. Niedopełnienie obowiązku ze strony pracodawcy nie zwalnia nas bowiem z konieczności rozliczenia się z fiskusem.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More