Wszystko dla biznesu

PIT-4R – rozliczenie pobranych zaliczek za pracowników

Podmiot gospodarczy, który zatrudnia pracowników, zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4R. Dokument przesyła się do określonej instytucji. Ma on dostarczyć informacje o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez pracodawcę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto podkreślić także fakt, że określonej deklaracji nie trzeba przedkładać zatrudnionemu. Istotne jest to, aby stan, który wykazany jest w dokumencie, był zgodny z rzeczywistą sumą wpłaconych zaliczek. Pracodawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia następującego po roku podatkowym, w którym pobrano i odprowadzono zaliczki. Dowiedz się więcej na temat deklaracji PIT-4R.

Podstawowe informacje dotyczące deklaracji PIT-4R

Każdy podmiot, który nalicza i pobiera podatek wielu zatrudnionym, w określonym dokumencie wykazuje sumy pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego. Warto podkreślić, że kwoty podstawy zaliczki, a także zaliczki zaokrągla się do pełnych złotych. Istotne jest to, że formularz wypełnia się nawet w przypadku zerowej kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, obowiązek istnieje także wówczas, gdy pracownik określonym roku lub miesiącu nie zatrudniał żadnej osoby, jednakże w pierwszym miesiącu pojawiły się jeszcze zaliczki.

Do jakiego urzędu skarbowego składa się deklarację PIT- 4R?

Prezentowany dokument trzeba złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym. Formularz przesyła się do instytucji właściwej dla miejsca zamieszkania płatnika, osoby fizycznej, w tym także prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Deklarację można także dostarczyć do Urzędu Skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce siedziby płatnika lub prowadzenia działalności.

Terminy złożenia deklaracji PIT – 4R

Deklarację PIT -4R składa się do dnia 31 stycznia następnego roku przypadającego po roku, w którym pobrano i odprowadzona zaliczki na podatek. Osoby, które w danym roku zamykają działalność, określony dokument wysyłają do dnia zaprzestana prowadzenia biznesu. Formularz składa się również do dnia ustania obowiązku poboru zaliczek. O tym terminie muszą pamiętać podatnicy, którzy zaprzestali poboru zaliczek.

Przykłady podmiotów, które zobowiązane są do składania deklaracji PIT-4R

Warto wymienić kilka podmiotów, które zobowiązane są do składania deklaracji PIT-4R. Poza pracodawcami, którzy wypłacają pracownikom wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, są to także rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Do tego zadania zobowiązane są także organy rentowe, które pobierają zaliczki miesięcznie od wypłacanych świadczeń.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży także na osobach prawnych i jednostkach, które wypłacają emerytury i renty z zagranicy. Co więcej, są to także uczelnie i inne instytuty badawcze, które przelewają stypendia. Na liście podmiotów zobowiązanych do wypełnienia dokumentu znajdują się również wojewódzkie urzędy pracy. Obowiązek ten powstaje ze względu na świadczenia regulowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warto wspomnieć również o spółdzielniach. W tym przypadku dotyczy to oprocentowanych wkładów pieniężnych członków spółdzielni, który zaliczany jest w ciężar kosztów spółdzielni.

Jakie sankcje grożą za niezłożenie deklaracji?

Osoba, która mimo zobowiązania nie złoży w terminie właściwemu organowi podatkowemu informacji podatkowej, ponosi odpowiedzialność karną skarbową. W tym przypadku podlega karze grzywny, która wynosi do 180 stawek dziennych. Warto podkreślić, że z podobnymi sankcjami spotka się podmiot, który w dokumencie poda informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More