Wszystko dla biznesu

Podatek PIT – podmiot i przedmiot opodatkowania

Do dziś wielu ludzi ma jednak problem z rozróżnieniem osoby fizycznej i osoby prawnej. Ta druga oznacza jednak Skarb Państwa i wszelkiego rodzaju jednostki organizacyjne. Do podmiotów tego typu zalicza się: spółki kapitałowe, stowarzyszenia, spółdzielnie i fundacje, a także spółdzielnie mieszkaniowe. Różnica polega więc na tym, że osoba fizyczna, takową staje się już z dniem urodzin. Z kolei osoba prawna, swoją osobowość nabywa wskutek działania odpowiednich przepisów.

Przy czym każda osoba fizyczna, która założyła działalność gospodarczą, nadal jest w ten sposób nazywana. Jest to bowiem najpowszechniejsza i najprostsza forma prowadzenia firmy. Podatek PIT, a dokładnie opodatkowanie podatkiem dochodowym odnosi się właśnie do tej kategorii. Zasady jego działania tłumaczy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

By zrozumieć istotę opodatkowania podatkiem dochodowym, najpierw trzeba więc wyjaśnić, czym jest zarówno sam przedmiot, jak i podmiot opodatkowania.

Przedmiot opodatkowania i podmiot opodatkowania — co oznaczają te sformułowania?

Podmiot opodatkowania, a więc opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to inaczej wszystkie osoby, które osiągają dochód. Taki obowiązek dzieli się na nieograniczony, czyli odnoszący się do całości dochodów, a także ograniczony. A więc taki, który obejmuje wyłącznie te dochody, które zostały osiągnięte na terenie kraju.

To, że ktoś mieszka na terytorium Polski, znaczy, że przebywa tu dłużej, niż 183 dni w roku podatkowym lub, że w kraju znajduje się centrum jego interesów osobistych czy też gospodarczych. Ci, którzy na terenie Polski nie mają miejsca zamieszkania, a ich obowiązek podatkowy uznawany jest za ograniczony – skupiają się w rozliczeniach wyłącznie na tych dochodach, które osiągnięte zostały w kraju.

Gdy chodzi zaś o przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to odnosi się on do wszystkich uzyskanych dochodów. Są jednak wyjątki! Między innymi te określone w art. 21, a więc poszczególne rentyodszkodowania czy zasiłki lub wygrane w pieniężnych loteriach. To również krajowe emerytury, renty i innego rodzaju świadczenia wypłacane z ubezpieczenia społecznego. Niepodlegające opodatkowaniu dochody, to też dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych czy świadczenia finansowe, które wypłacane są żołnierzom w celu pokrycia kosztów najmy lokalu do 500 złotych.

Podatek PIT – czym jest dochód, a czym jest przychód?

Opodatkowanie podatkiem PIT nastręcza wielu trudności. I nie chodzi wyłącznie o to, które rodzaje dochodów musimy brać pod uwagę. Problematyczną kwestią jest też rozróżnienie dochodu i przychodu. A mówiąc krótko, przychód z działalności gospodarczej, to kwoty, które na fakturach widnieją, jako kwoty netto. U podatników sprzedających towary i usługi za przychód uznaje się kwoty pomniejszone o podatek od towarów i usług. Z kolei dochód, to przychód pomniejszony o wszystkie koszty jego uzyskania, a więc pieniądze, które zostają nam, gdy opłacimy wszystkie inne należności.

Jakie źródła przychodów wyróżniamy? Choć żadna ustawa nie wymienia wszystkich źródeł przychodów, które finalnie mają być opodatkowane, to jednak wiadome jest, że takiemu obowiązkowi nie podlegają wyłącznie dochody zawarte w art. 21 ustawy o PIT. Przykładowe źródła przychodów stanowią więc kolejno: stosunki służbowe, stosunki pracy, emerytury i renty, pozarolnicze działalności gospodarcze i działalności wykonywane osobiście. Podatek PIT odnosi się również do: najmu, podnajmu, dzierżawy, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a także do spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego.

Jak widać, podatek PIT, podmiot i przedmiot opodatkowania, a także rozróżnienie przychodu i dochodu nie jest tak zawiłą kwestią, jak mogłoby się wydawać. Nie dziwi jednak fakt, że nadal wiele osób nie radzi sobie z tematyką księgową. Zwłaszcza że przepisy i ustawy są dla laika dość skomplikowane, a czasami nawet niezbyt precyzyjne. Zamiast popełnić błąd w księgowości, lepiej więc skorzystać z usług doświadczonych specjalistów. Drobne pomyłki mogą nas bowiem dużo kosztować. Konsekwencje związane ze złym rozliczeniem nie są traktowane ulgowo.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More