Wszystko dla biznesu

Urlop szkoleniowy – podstawowe informacje

Kodeks Pracy uwzględnia różne formy urlopu dla pracownika. Jednym z nich jest urlop szkoleniowy. Komu przysługuje i co warto o nim wiedzieć?

Urlop szkoleniowy — kto może z niego skorzystać?

Aby ubiegać się o przyznanie urlopu szkoleniowego, pracownik musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Musi także wykazać się chęcią i motywacją do podjęcia różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na przykład szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych. Ważne jest przy tym to, że każdorazowo to pracodawca musi wyjść z podobną inicjatywą albo wyrazić zgodę na propozycję osoby zatrudnionej.

Na czym polega podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Są to różne aktywności (szkolenia, kursy i warsztaty), których zadaniem jest zwiększenie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych. Warunkiem jest jednak to, że pracodawca musi o nich wiedzieć i wyrazić na nie zgodę. Często dochodzi także do sytuacji, kiedy sam proponuje taką opcję osobie zatrudnionej. Jest to bowiem jeden z obowiązków pracodawcy, aby, w ramach dostępnych możliwości i środków, ułatwiać pracownikowi rozwój zawodowy w ramach jego stosunku pracy.

Ile wynosi wymiar urlopu szkoleniowego dla pracownika?

Jeśli pracownik ustali z zatrudniającą go osobą wszystkie szczegóły, wówczas ma prawo uzyskać urlop szkoleniowy. Wynosi on odpowiednio:

  • sześć dni dla osoby zdającej egzamin eksternistyczny;
  • 6 dni dla tego, kto przystępuje do egzaminu maturalnego;
  • sześć dni dla osoby, która chce zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
  • dwadzieścia jeden dni dla osoby będącej na ostatnim roku studiów. Jest to czas na napisanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.

Wymiar urlopu szkoleniowego określają przepisy Kodeksu Pracy i pracodawca nie ma możliwości jego skrócenia ani wydłużenia. Dni wolne przyznaje się na ten okres, który jest dla pracownika obowiązującym czasem pracy. Przysługuje mu za niego wynagrodzenie, o ile na koniec podejdzie do jednego z egzaminów. Należy przy tym pamiętać, że urlop szkoleniowy przyznaje się na wniosek pracownika, ale nie działa on wstecz. Oznacza to, że można z niego skorzystać jedynie w okresie, w którym zatrudniony przygotowuje się do którejś z form sprawdzenia jego umiejętności zawodowych.

Na jakich zasadach przyznaje się urlop szkoleniowy?

Przyznanie urlopu szkoleniowego jest możliwe jedynie wtedy, gdy odbyło się to za wiedzą i zgodą pracodawcy lub to on sam skierował pracownika na dokształcanie. W przeciwnym razie zatrudniony będzie musiał skorzystać w tym celu z urlopu wypoczynkowego, a czasami nawet z bezpłatnego.

Warto przy tym dodać, że prawo do niego nie zależy od stażu pracy ani też od innych podobnych czynników. Najważniejszymi, i tak naprawdę jedynymi, warunkami otrzymania urlopu szkoleniowego są:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • bezwzględna zgoda lub własna inicjatywa pracodawcy na wysłanie pracownika na urlop szkoleniowy.

Aby uściślić wszystkie szczegóły, najlepiej spisać umowę (tak zwaną szkoleniową) pomiędzy pracownikiem pragnącym skorzystać z urlopu szkoleniowego a pracodawcą. Powinny się w niej znaleźć wszystkie wewnętrzne ustalenia. Co do zasady nie może być ona mniej korzystna niż postanowienia Kodeksu Pracy w tym zakresie.

Urlop szkoleniowy to nie jedyne wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji

Co więcej, pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia w ramach urlopu szkoleniowego. Należą do nich na przykład dofinansowanie do szkolenia, dopłata za przejazd, zakwaterowanie czy za zakup podręczników.

Warto pamiętać również o tym, że jeśli pracownik, już w trakcie szkolenia, zgłosi pracodawcy prośbę o przydzielenie urlopu, a ten wyrazi na to zgodę, będzie mógł skorzystać z tego czasu w ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More