Wszystko dla biznesu

Faktura VAT i jej elementy

Faktura VAT to dokument, w którym zawarte są dane dotyczące konkretnej transakcji. Jest to pewien rodzaj rachunku, który wystawiają podatnicy podatku VAT. Zapewnia on tym podmiotom możliwość odliczenia naliczonego VAT-u. Jakie elementy powinna uwzględniać prawidłowo wystawiona faktura?

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa obowiązkowe składniki faktury VAT. Zgodnie z treścią przepisów powinna ona uwzględniać:

 • datę wystawienia dokumentu,
 • numer, który pozwala w sposób jednoznaczny na identyfikację faktury,
 • oznaczenie nabywcy, a także sprzedawcy towaru bądź usługi,
 • numer pozwalający na identyfikację podatnika na potrzeby podatku, a więc numer NIP (osoba prawna) lub PESEL (osoba fizyczna),
 • datę dostawy lub wykonania usługi bądź otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dokumentu,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę, a także ilość dostarczonych produktów, a także zakres wykonanych usług,
 • rabaty, a także opusty cen, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez uwzględnienia podatku, a więc wartość sprzedaży netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, która uwzględnia podział na sprzedaż objętą konkretnymi stawkami VAT, a także sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • podatek od sumy wartości sprzedaży netto, uwzględnia się tutaj podział na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek,
 • ogólną kwotę do zapłaty przez odbiorcę faktury.

Jakie dodatkowe elementy powinny znajdować się na fakturze VAT?

Przepisy określają także dodatkowe składniki, które mogą znaleźć się na dokumencie. W przypadku dostawy produktów, w których przypadku obowiązek zapłaty powstaje w momencie otrzymania całości lub części kwoty na fakturze umieszczamy wyrażenie „metoda kasowa”. Rachunki, które dokumentują dokonanie sprzedaży na rzecz jednostki nabywającej towar wystawiane przez podmiot nabywający w imieniu sprzedawcy, wymagają uwzględnienia na fakturze słowa „samofakturowanie”.

Na fakturze może także znajdować się określenie „split payment” inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jest ono wymagane jeżeli produkt znajduję się na liście towarów wskazanych w załączniku numer 15 do Ustawy o VAT i wartości należności ogółem na fakturze przekroczy 15 000 zł brutto.

Elementem faktury jest także wskazanie podstawy zwolnienia od podatku. Gdy dokument wystawiany jest w imieniu, a także na rzecz podatnika przez przedstawiciela podatkowego na fakturze uwzględnia się adres i numer, który służy do jego identyfikacji na potrzeby podatkowe. Dodatkowym zapisem tego dokumentu jest także data dopuszczenia nowego środka transportu do użytkowania, przebieg i liczba godzin roboczych używania nowego środka. Dokonuje się tego wówczas, gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. Gdy na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy na fakturze podaje się nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika.

Czy faktury wymagają podpisu?

Zgodnie z przepisami faktury nie wymagają podpisu. Jest to duże ułatwienie, gdyż dzięki temu dokumenty mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Natomiast podpis jest potrzebny w przypadku faktury na rzecz rolników zryczałtowanych, noty korygującej, a także faktury korygującej (na minus).

Jakie konsekwencje pociąga za sobą błędnie wystawiona faktura VAT?

Błędnie wystawiona faktura wymaga korekty. Najpoważniejszy błąd polega na nieumieszczeniu na dokumencie informacji, które dotyczą numeru NIP. Brak tego elementu sprawia, że traci się prawo do odliczenia podatku VAT od określonej faktury. Nieprawidłowe dane nabywcy poprawia się przez wystawienie noty korygującej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More