Wszystko dla biznesu

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Płatny urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym przywilejem każdego pracownika. Powinien być wykorzystany w naturze podczas trwania stosunku pracy – w przypadku rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za tę część urlopu, której nie zdążył wykorzystać. Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop?

Komu przysługuje ekwiwalent za urlop?

Płatny urlop wypoczynkowy, jest jednym z przywilejów pracowniczych, jakie gwarantuje kodeks pracy. Jest to przywilej niezbywalny, którego w żaden sposób nie można się zrzec, ani nikomu przekazać. W zależności od stażu, pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu każdego roku kalendarzowego. Dobrze zaplanowany, nieprzerwany urlop wypoczynkowy jest niezbędny do regeneracji sił pracownika i idealna jest sytuacja, kiedy jego wymiar jest w pełni wykorzystywany. Niestety nie zawsze tak jest. Zgodnie z kodeksem pracy ekwiwalent pieniężny za urlop, przysługuje jednak jedynie w przypadku rozwiązania umowy o pracę. W trakcie trwania zatrudnienia, możliwe jest wyłącznie wykorzystanie go w naturze.

Jak ustalić podstawę naliczania ekwiwalentu urlopowego?

Za czas spędzony na urlopie, przysługuje pracownikowi takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywałby wykonując w tym czasie swoje obowiązki. Wysokość ekwiwalentu, ustalamy podobnie, jak wysokość wynagrodzenia za urlop wykorzystany w naturze. Bierze się przy tym pod uwagę stawki obowiązujące w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu. W przypadku składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, występujące w ciągu 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, brana jest pod uwagę ich średnia wysokość. Podstawę naliczania ekwiwalentu stanowią wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia wynikające ze stałej stawki miesięcznej, za okresy krótsze niż 1 miesiąc, a także za okresy powyżej miesiąca z wyłączeniem:

  • jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania;
  • nagród jubileuszowych;
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz niezawinionego przestoju; – wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
  • nagród finansowych;
  • odpraw pieniężnych;
  • odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Obliczamy wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Ustalenie podstawy, to pierwszy krok do obliczenia wysokości kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany w trakcie stosunku pracy urlop wypoczynkowy. Kolejnym, jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego obowiązującego w danym roku.

Czym jest ten współczynnik i dlaczego jest zmienny?

Wysokość współczynnika urlopowego ustalana jest na podstawie ilości świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym. Aby go obliczyć, należy wykonać następujące działania:

[ (liczba dni w roku) – (suma niedziel, wolnych sobót i świąt)] : 12

W 2019 roku współczynnik ten wynosi 20,92, natomiast w 2020 – 21,08. Należy pamiętać, że współczynnik powinien być proporcjonalnie pomniejszany, przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu dla pracowników niepełnoetatowych, według wzoru:

(współczynnik urlopowy) * (wymiar etatu)

Po ustaleniu podstawy i współczynnika, obliczamy ekwiwalent urlopowy w następujący sposób:

[(podstawa, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie) : (współczynnik urlopowy)] = stawka dzienna ekwiwalentu

[(stawka dzienna ekwiwalentu) : (liczba godzin do przepracowania dziennie w danym wymiarze) = stawka godzinowa

(liczba godzin, za które przysługuje ekwiwalent) : (obliczona stawka godzinowa) = ekwiwalent za urlop

Należy pamiętać:

1. Pieniężny ekwiwalent za urlop należy się tylko w przypadku rozwiązana stosunku pracy.

2. Ekwiwalent powinien być wypłacony najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

3. Wszelkie zmiany w wysokości ekwiwalentu wypłacanego w stosunku do przysługującego, mogą być dokonywane wyłącznie na korzyść pracownika. Oznacza to, że można naliczyć i wypłacić wyższą kwotę, ale nie niższą, niż przysługująca.

1 komentarz
  1. Malwina Jeziorska mówi

    4.5

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More