Wszystko dla biznesu

NIP na paragonie – podstawowe informacje

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe jedynie wtedy, jeżeli pojawi się NIP na paragonie. Ustawodawca bowiem wprowadził ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Natomiast w przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Powyższe sprawy reguluje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana jest ona w Dz. U. poz. 1520. Nowelizacja zawiera szereg zmian. Między innymi wprowadza ona uproszczenia rozliczeń w podatku od towarów i usług. Odbywa to się poprzez zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K. Według niej trzeba przesyłać nową deklarację w formie pliku JPK. Dodatkowo trzeba także zastąpić obecny JPK_VAT i włączyć go do jednego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją oraz wprowadzenie ułatwień dotyczących importu towarów w procedurze uproszczonej.

Podstawowe informacje na temat NIP na paragonie

W wymienionej ustawie znalazły się również nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Mają one za zadanie ograniczyć nadużycia w zakresie wystawiania faktur. Dotyczy to tych faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym tzw. pustych faktur do paragonów fiskalnych. W tym przypadku chodzi o wyeliminowanie m.in. procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

NIP na paragonie — nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT nowe ust. 5-7 w art. 106b.

Biorąc pod uwagę treść nowych przepisów, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie wtedy, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP. Za pomocą NIP-u nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej.

Nowelizacja przewiduje wyłącznie, tzn. nowe rozwiązania nie mają zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, tym przypadku z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Kara za naruszenie przepisów

Ustawodawca wprowadza jednocześnie kary. Zakładają one, że w przypadku naruszeniem nowego przepisu, organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jest ono w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Jednocześnie, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych. Osoby te za ten sam czyn  ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Ponadto w ustawie o VAT pojawia się także nowy art.109.a. Według niego przewiduje się, że w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru NIP, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

NIP na paragonie – zakupy dokonane przez podatnika albo przez konsumenta

Nowe regulacje, jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy, nie ograniczają prawa do wystawienia faktury. Regulują jedynie szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z tym, jeżeli zatem podatnik chce otrzymać fakturę, to będzie mógł to zrobić. Nowe przepisy wymuszają wyłącznie pewną konsekwencję. W tym przypadku oznacza to, że jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Podatnik bowiem nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To oznacza, iż jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa, które zostały nabyte na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta.

Nie ma potrzeby wymieniany kas fiskalnych

Nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy. Dlatego wystawianie faktur na podstawie paragonu na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.

Co w przypadku, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie? Nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik. Zatem w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Wynika z tego, że zmiana przepisów nie skutkuje zatem koniecznością wymiany kas rejestrujących. Natomiast konieczna może się okazać zmiana procedur stosowanych przez podatników.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More