Wszystko dla biznesu

Urlop pracownika – jak obliczyć?

Jak wyliczyć urlop pracownika tak, aby nie popełnić błędu? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców.

W naszym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego w jaki sposób obliczać długość urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikom.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdej osobie zatrudnionej. Bez względu na to czy jest ona zatrudniona na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, czy na czas wykonania określonej pracy.

To do obowiązków pracodawcy należy prawidłowe wyliczenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu pracownika czyli, tzw. urlopu wypoczynkowego zależy od długości okresu zatrudnienia pracownika. I tak pracownikowi przysługuje:

 • 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i staż pracy jest krótszy niż 10 lat
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i staż pracy jest dłuższy niż 10 lat

Staż pracy pracownika – jak się liczy i od czego zależy?

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się:

 • Ukończenie zasadniczej lub innej szkoły zawodowej – z programem nauczania na czas trwania nauki do trzech lat
 • Ukończenia średniej szkoły zawodowej – z programem nauczania na czas trwania nauki do pięciu lat
 • Ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – z programem nauczania na czas trwania nauki pięć lat
 • Ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej – z programem nauczania na okres czterech lat
 • Ukończenie szkoły policealnej – z programem nauczania na okres sześciu lat
 • Ukończenie szkoły wyższej – na okres ośmiu lat

Dodatkowo, pracodawca musi wliczyć także okresy poprzedniego zatrudnienia. Bez znaczenia są tutaj przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Ważne: W sytuacji, gdy pracownik uczył się w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym pracownik uczył się, bądź okres nauki. Wszystko zależy od tego, która opcja jest korzystniejsza dla pracownika.

Urlop pracownika – wymiar dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar urlopu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.  W takim przypadku niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Prawo do urlopu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy

Pracownik, który rozpoczął pracę w danym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. I jest to urlop w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku i uwzględnieniu stażu pracy.

Urlop pracownika cząstkowy jest urlopem niezależnym. Pracownik ma prawo do skorzystania z tego urlopu po każdym miesiącu pracy lub łącznie z urlopami przysługującymi mu za więcej niż miesiąc pracy. Pracownik powinien go wykorzystać w pierwszym roku pracy. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu należy wliczać:

 • Czas pracy w danej firmie
 • Okresy poprzedniego zatrudnienia (ewentualna przerwa w zatrudnieniu nie ma znaczenia)

Wymiar urlopu nie zależy od:

 • Przebiegu zatrudnienia
 • Rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska
 • Sposobu zakończenia stosunku pracy
 • Jeśli pracownik naruszył obowiązki pracownicze u poprzedniego pracodawcy, okres tam przepracowany zostaje wliczony do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego tego pracownika w nowym miejscu pracy

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na kilku umowach o pracę?

W sytuacji, gdy pracownik jednocześnie pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to do stażu pracy pracownika, od którego zależy prawo do urlopu oraz wymiar urlopu, dolicza się okres poprzedniego, niezakończonego zatrudnienia, ale w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Należy również pamiętać, że do stażu urlopowego należy wliczyć także udokumentowane okresy zatrudnienia na umowę o pracę poza granicami Polski.   Okresy te są liczone identycznie jak okresy zatrudnienia w kraju w rozumieniu krajowych praw pracowniczych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More