Wszystko dla biznesu

Biegły rewident

Biegły rewident to specjalista, który zajmuje się rewizją finansową. Przeprowadza audyt w postaci badania sprawozdań finansowych. Ma on na celu stwierdzenie, czy konkretna jednostka przedstawia rzetelnie i zrozumiale sytuację majątkową, pieniężną, a także wynik finansowy. Jakie prawa i obowiązku ma biegły rewident?

Kto może być biegłym rewidentem?

Zgodnie z przepisami prawa biegłym rewidentem może być osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i we własnym imieniu. Może to być również wspólnik podmiotu, który uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych, a więc firmy audytorskiej. Zadania biegłego rewidenta może również realizować osoba, która podpisała umowę o pracę, bądź cywilnoprawną z firmą audytorską.

Jakie warunki musi spełniać biegły rewident?

Przedstawiciel tego zawodu musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów. Taka osoba musi spełnić bardzo dużo warunków, a przede wszystkim:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  • mieć dobrą opinię,
  • nie może być skazana wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub skarbowe,
  • bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • ukończyć studia w Polsce lub uczelni zagranicznej, która uznawana jest przez prawo naszego kraju,
  • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w kraju UE, a także przynajmniej dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w UE pod kierunkiem biegłego rewidenta,
  • ważnym elementem jest trzyletnia aplikacja w firmie audytorskiej zarejestrowanej w UE pod kierunkiem biegłego rewidenta bądź specjalisty zarejestrowanego w UE,
  • uzyskać pozytywny wynik egzaminu złożonego przed Komisją Egzaminacyjną wraz z egzaminem dyplomowym,
  • złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem tejże rady.

Biegły rewident — obowiązki

Zasadniczym obowiązkiem biegłego rewidenta jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Specjalista zobligowany jest również do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w każdym roku. Musi on przestrzegać zasad niezależności, etyki zawodowej, a także standardów rewizji finansowej. Ważne elementy, które musi brać pod uwagę to uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Koniecznym działaniem jest regulowanie składki członkowskiej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez biegłego rewidenta koszt składki może stanowić koszt uzyskania przychodu. Podkreślić należy fakt, że brak zapłaty składki uniemożliwia wykonywanie zawodu.

Biegły rewident – prawa

Biegły rewident ma prawo do dostępu do ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, które stanowią podstawę dokonanych w nich zapisów. Specjaliście trzeba również udostępnić inne dokumenty i przedstawić wyczerpujące informacje, wyjaśnienia, a także oświadczenia potrzebne do przygotowania sprawozdania finansowego.

Ważnym prawem biegłego rewidenta jest uzyskanie danych, które związane są z przebiegiem badania od kontrahentów określonego podmiotu, w tym banków, a także radców prawnych. W przypadku, gdy przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to przedstawione wyżej uprawnienia, stosuje się także w stosunku do jednostek zależnych, stowarzyszonych lub współzależnych.

Jaki charakter może mieć opinia biegłego rewidenta?

Biegły rewident może wydać różną opinię na temat badanego sprawozdania finansowego. Wynik prac może być bez zastrzeżeń, bez zastrzeżeń, ale z objaśnieniami, z zastrzeżeniami i ostatecznie negatywny.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More