Wszystko dla biznesu

Cesja wierzytelności – co warto o niej wiedzieć?

W sferze biznesu od czasu do czasu każdy przedsiębiorca boryka się z trudnym kontrahentem. Jednakże czasami może to przyczynić się do powstania kłopotów z terminowym regulowaniem zobowiązań wierzyciela. Polskie prawo przewiduje możliwość zaradzenia takiej sytuacji. Dowiedz się, czym jest cesja wierzytelności, jak przebiega i jakie elementy muszą znaleźć się w umowie pomiędzy stronami.

Co to jest cesja wierzytelności?

O cesji wierzytelności mówi się wówczas, gdy dochodzi do przeniesienia uprawnień przysługujących osobie wierzyciela na inną osobę lub podmiot. Porozumienie regulujące prawa i obowiązki stron zawierane jest pomiędzy dotychczasowym uprawnionym do otrzymania pieniędzy (cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W rezultacie właściciel przestaje nim być, natomiast prawo do uprawnień zyskuje nowy podmiot.

W zasadzie do cesji wierzytelności niepotrzebna jest zgoda dłużnika. Jednakże czasami od tej zasady zdarza się wyjątek. Doskonały przykład takiej sytuacji stanowi zapis zawarty w umowie, który mówi o wymogu uzyskania aprobaty ze strony osoby zobowiązanej do spłaty środków.

Jak przebiega cesja wierzytelności?

Wraz z podpisaniem umowy cesji cesjonariusz zyskuje prawo do wierzytelności. Cedent natomiast potwierdza, że środki te mu przysługują. W porozumieniu łączącym strony może także znaleźć się zapis o tym, że dotychczasowy wierzyciel będzie ponosił odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika. Jednakże nie jest to kwestia wymagana.

Przepisy prawa dotyczące cesji wierzytelności

Cesja wierzytelności nazywana jest także przelewem. Przepisy związane z tą kwestią znajdziesz w kodeksie cywilnym, a dokładniej w artykułach od 509 do 516. Natomiast ustawowe zakazy zbywania wierzytelności wynikają między innymi z prawa dożywocia (art. 912 k. c.), pierwokupu (art. 602 k. c.), czy odszkodowania za szkodę na osobie (art. 449 k. c.).

Czego może dotyczyć cesja wierzytelności?

Przedmiotem umowy cesji może być w zasadzie każda wierzytelność pod warunkiem, że przelew środków finansowych jest możliwy z mocy prawa. Co więcej, może ona dotyczyć zobowiązania przedawnionego, o ile nie ma tutaj wady nieważności. Cesja wierzytelności może obejmować środki zabezpieczone w postaci hipoteki, zastawem bądź też zastawem rejestrowanym.

Dlaczego ważne jest powiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności?

Powiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności jest szczególnie istotne dla nabywcy, czyli cesjonariusza. Po pierwsze brak takiej informacji może wywołać skutek, że osoba zobowiązana do spłaty środków przelewu dokona tego na konto starego właściciela. W takiej sytuacji uważa się, że dług spłacono. W rezultacie nowy odbiorca zmuszony będzie do domagania się zwrotu pieniędzy od podmiotu, z którym zawarł porozumienie cesji. Co więcej, w przypadku rozstrzygania sporu przed sądem to cesjonariusz składa dowód o skutecznym zawiadomieniu dłużnika o zmianie firmy mającej prawo do pieniędzy. Gdy nie uda mu się zrobić, może okazać się, że dłużnik wcale nie musi oddawać mu środków finansowych.

Co powinno znaleźć się w umowie cesji wierzytelności?

Każda umowa cesji wierzytelności powinna uwzględniać kilka elementów. W porozumieniu musi znaleźć się między innymi data i miejsce podpisania dokumentu, a także określenie stron cedenta i cesjonariusza. Co więcej, podstawową kwestię stanowi także oświadczenie dotychczasowego wierzyciela, że prawo do otrzymania środków finansowych ze zobowiązania przysługuje właśnie jemu. Pamiętaj także o zapisie o dokonaniu przelewu, momencie przeniesienia wierzytelności, cenie przedmiotu umowy i klauzuli dotyczącej powiadomienia dłużnika. Ostatni ważny składnik stanowi załącznik, z który jasno potwierdza powstanie wierzytelności.

Każda osoba realizująca się w sferze biznesu od czasu do czasu ma kłopoty z kontrahentami, którzy unikają regulowania zapłaty wynikającej z faktury lub innego dokumentu. Wspaniałym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być cesja wierzytelności. Najważniejsze jednak to wiedzieć, jak z tej formy skorzystać i jakie prawa przysługują w związku z zawarciem tego porozumienia. Dzięki temu wszystko przebiegnie bez najmniejszego problemu!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More