Wszystko dla biznesu

Co to jest CIT – podmiot i przedmiot opodatkowania

CIT to inaczej podatek dochodowy, którego podatnikami są osoby prawne (przedsiębiorstwa).

Firmy uznawane za osoby prawne są zobowiązane do rozliczania się z urzędem skarbowym poprzez odprowadzanie podatku CIT.

Podatek CIT na zasadach ogólnych

Zgodnie z zasadami ogólnymi przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł uzyskanych przychodów, z jakich dochód został osiągnięty. Dochodem uznawana zostaje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.

W przypadku, kiedy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica określana jest stratą. 

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych na 2020 rok

Obowiązujące stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 roku dla przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce wynoszą:

  • 19% –   podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych
  • 9%       – podstawy opodatkowania dla małych podatników, a także podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność Wyjątek stanowią podatnicy wymienieni przez ustawodawcę w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatnicy podatkowych grup kapitałowych
  • 19%     – podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium naszego kraju
  • 19% – podatku            od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na obszarze naszego kraju

Podatek CIT dla osób podmiotów, które nie prowadzą na terytorium Polski siedziby lub zarządu

W 2020 roku podatek CIT dla osób podmiotów, które nie prowadzą na terytorium Polski siedziby lub zarządu wynosi:

  • 20% – z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym także ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie oraz prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)
  • 20% – z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium naszego kraju
  • 20% -z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
  • 10% – z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
  • 10% – za uzyskany na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Ważne: Wyżej wymienione stawki mogą zostać zmodyfikowane postanowieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More