Wszystko dla biznesu

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające to procedura, która może być podejmowana wobec podatnika. To działanie jest mniej sformalizowane niż postępowanie, czy też kontrola podatkowa. Normy dotyczące przeprowadzania czynności sprawdzających znajdują się w piątym dziale Ordynacji Podatkowej. Warto podkreślić, że ustawa prezentuje zakres przedmiotowy, a także podmiotowy prezentowanych działań.

Jaki jest zakres przedmiotowy, a także podmiotowy czynności sprawdzających?

Istotne jest to, że czynności sprawdzające dokonują organy podatkowe pierwszej instancji. Zadanie to także realizuje minister do spraw finansów publicznych. Od dnia 1 marca 2017 roku określoną procedurę wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W tym zakresie czynności sprawdzające dotyczą dokumentacji związanej z wymianą z państwami członkowskimi UE.

Zasadnicze znaczenie ma także zakres przedmiotowy, który wskazany jest w ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę powyższe, czynności sprawdzające obejmują weryfikację składania deklaracji w odpowiednim terminie. Organy państwowe sprawdzają również terminowość wpłacania podatku. Istotnym elementem jest także kontrola formalnej poprawności deklaracji. W zakresie czynności sprawdzających mieści się również określenie stanu faktycznego, co powoli stwierdzić zgodność z przedstawioną dokumentacją.

Osoby dokonujące kontroli weryfikują poniesione wydatki i otrzymane dochody nieopodatkowane w zakresie, który jest potrzebny do wskazania podstawy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych. Mogą one także mieć charakter nieujawniony. W skład czynności sprawdzających wchodzi także weryfikacja informacji, a także dokumentów, które zaprezentowane są przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

Na czym polega korekta deklaracji podatkowej?

Organy, które przeprowadzają czynności sprawdzające, mogą także wnieść korektę deklaracji podatkowej. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy instytucja państwowa stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub oczywiste omyłki. Może to odbyć się przez samodzielną korektę deklaracji. Warto podkreślić, że takie działanie jest możliwe, gdy modyfikacja wysokości zobowiązania podatkowego, wartości nadpłaty, czy też zwrotu lub nadwyżki podatku do przeniesienia bądź straty w rezultacie tej korekty nie jest wyższa niż 5000 złotych. W pozostałych przypadkach poprawy dokonuje podatnik wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przyczyny obecności konkretnych rozbieżności.

Gdy instytucja dokonująca czynności sprawdzających podejmie decyzję o korekcie, przesyła podatnikowi kopię deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu. Na jego złożenie podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia kopii dokumentu. Sprzeciw jest jednoznaczny z anulowaniem korekty. W przeciwnym przypadku korekta zostaje uznana wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi.

Czynności sprawdzające dotyczące zwrotu podatku VAT

Czynności sprawdzające dotyczą również weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT. W przypadku, gdy realizacja działań kontrolujących podstawę zwrotu podatku wymaga przedłużenia czasu na przekazanie podatku, organ podatkowy może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu do zakończenia czynności sprawdzających.

Kara dyscyplinująca przy czynnościach sprawdzających

Organ dokonujący czynności sprawdzających może nałożyć na podatnika karę porządkową. Dzieje się tak na przykład w przypadku ignorowania wezwań do osobistego stawiennictwa. Grzywna może być także sposobem na poradzenie sobie z podatnikami, którzy odmawiają złożenia stosownych wyjaśnień, czy też nie przynoszą potrzebnych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku osób prawnych kara porządkowa wymierzana jest ustawowemu reprezentantowi bądź osobie, które jest uprawniona do prowadzenia spraw danej organizacji. Ukarany może wnieść zażalenie na postanowienie dotyczące nałożenia kary porządkowej lub podanie o jej uchylenie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More