Wszystko dla biznesu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Finanse ze składek, które odprowadzają zarówno pracodawcy, jak i samozatrudnieni — Fundusz Pracy — służy między innymi aktywizacji osób bezrobotnych. Do jego zadań należy wsparcie rynku pracy w ogólnym tego słowa znaczeniu. Z kolei krajowy fundusz szkoleniowy jest częścią składową funduszu pracy. Jaką pełni funkcję? Otóż służy finansowaniu szkoleń, zarówno tych dedykowanych pracownikom, jak i samym pracodawcom.

W ubiegłym roku na jego funkcjonowanie kraj przeznaczył aż 228 milionów złotych. Jednak o tym, jak te środki zostały rozdysponowane, określiło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i rada Rynku Pracy.

Jakie są obecne priorytety krajowego funduszu szkoleniowego?

Obecnie krajowy fundusz szkoleniowy stawia na wsparcie kształcenia ustawicznego. Jego strategia odnosi się głównie do osób, których obecne kwalifikacje nie przystają do rynkowej rzeczywistości. Jednak szkolenia mogą odnosić się także do zawodów deficytowych w danym powiecie lub województwie, a także osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.

Poza tym zainteresowanie koncentruje się też na pracownikach, którym grozi ubóstwo albo wykluczenie społeczne oraz pracownikach zatrudnionych w podmiotach posiadających status tak zwanego przedsiębiorstwa społecznego.

To jednak nie wszystko. Wśród osób, które mogą liczyć na wsparcie funduszu, znajdują się też ci, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez nie mniej, niż 15 lat prac w szczególnych warunkach. Przy czym muszą oni wykazać, że nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej. Pomoc obejmuje też instruktorów nauki zawodu, osoby po 45 roku życia, pracowników Centrów Integracji Społecznej, itp. i osoby z niepełnosprawnościami.

Krajowy fundusz szkoleniowy — kto może zgłosić się po pomoc i na jakie cele musi przeznaczyć otrzymane środki?

Po środki pracodawca powinien zgłosić się do konkretnego urzędu pracy. Przedsiębiorca pragnący uzyskać dofinansowanie szkoleń pracowniczych powinien jednak wiedzieć, że musi spełnić określone warunki. A te określają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią pracodawca, to każdy podmiot, który zatrudnił choćby jednego pracownika. Co więcej, firma może działać zarówno, jako spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza. Rodzaj umowy, na podstawie której pracownika przyjęto — też nie ma większego znaczenia. Podobnie zresztą jak wymiar czasu jego pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – na co głownie można przeznaczyć środki?

Pozostaje zatem pytanie, na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie? Otóż zgodnie z przepisami wyżej wspomnianej ustawy, uzyskanymi środkami przedsiębiorca może pokrywać koszty związane z kursami i studiami podyplomowymi. Pieniądze mogą być też przeznaczone na egzaminy umożliwiające zdobycie odpowiednich dyplomów przez pracowników, a także na badania lekarskie i psychologiczne. Co więcej, są to też środki, którymi mogą być pokryte potrzeby przedsiębiorstwa związane z kształceniem ustawicznym. Każdy właściciel może je również wykorzystać, jako dofinansowanie na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Środki przydzielane przez fundusz działają na zasadach pomocy de minimis. A to oznacza, że ich wysokość zależy od konkretnego urzędu pracy. Najważniejszą zasadą jest jednak to, że każdy zainteresowany wsparciem pracodawca musi wnieść wkład własny. Jego wysokość musi odpowiadać 20% kosztów kształcenia. Kolejne 80% pokrywa już krajowy fundusz szkoleniowy. Wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorcy. W ich przypadku dofinansowanie może wynosić pełne 100%. Łączna wartość całego dofinansowania nie może tu jednak przekroczyć 300% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More