Wszystko dla biznesu

Odsetki ustawowe – czym są i o czym warto pamiętać?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą boryka się z problemem nieterminowych płatności. Można powiedzieć, że wpisały się one na trwałe w transakcję kupna-sprzedaży, które przeprowadzane są na polu biznesowym. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, z istnienia narzędzia, które może skutecznie radzić sobie ze zwłoką w zapłacie należności. Tym instrumentem są odsetki ustawowe za zwłokę. O czym należy pamiętać przy ich ustalaniu?

Kilka słów o odsetkach ustawowych

Odsetki ustawowe są zasadne od pierwszego dnia następującego po terminie spłaty faktury. Warto podkreślić, że mają one określoną wartość graniczną. W związku z tym nalicza się je tak, żeby nie przekroczyły określonego progu. Jest to wartość procentowa, którą ustala się od kwoty należności. Uwzględnia się ponadto liczbę dni, które minęły od terminu płatności.

Odsetki ustawowe za zwłokę, to doskonałe narzędzie dyscyplinujące dłużnika. Nic tak nie działa jak zwiększenie kwoty ostatecznego zobowiązania. Podkreślić należy fakt, że odsetki ustawowe to także pewna rekompensata dla osoby, która czeka na wpłatę kwoty należności. Pamiętać należy o tym, że wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą tworzyć zatory płatnicze w przedsiębiorstwie. Firma, która nie otrzyma zapłaty za towar w określonym terminie, nie ma z kolei pieniędzy na przelew dla swoich dostawców.

Odsetki ustawowe znajdują zastosowanie wtedy, gdy nie są one określone w umowie pomiędzy stronami. Jest to doskonałe rozwiązanie na wypadek, gdy zapomni się uwzględnić stosownych zapisów w porozumieniu. W odpowiedzi na potrzeby rynku prawo chroni wszystkich kontrahentów, wprowadzając możliwość naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

Jakie wyróżnia się podstawowe rodzaje odsetek ustawowych?

Wyróżnia się trzy rodzaje odsetek ustawowych, a mianowicie: kapitałowe, za opóźnienie, a także za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pierwsze nalicza się od pożyczonego kapitału. W przypadku pożyczek odsetki ustala pożyczkodawca. Nie są one zatem zależne od stawki ustawowej. Natomiast odsetki kapitałowe ustawowe wykorzystywane są wówczas, gdy stanowią one sankcję nałożoną przez sąd na dłużnika.

Drugi rodzaj odsetek to narzędzie wykorzystywane w chwili, gdy kontrahent nie zapłaci całkowitej lub częściowej kwoty zobowiązania. Wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie, ale nie mogą one być wyższe niż maksymalne odsetki określone w ustawie. Ostatni typ odsetek to specjalne narzędzie, które wykorzystuje się w transakcjach handlowych między organizacjami.

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2020 roku?

W 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie, w transakcjach kapitałowych i handlowych wynoszą 5% w przypadku odsetek od sumy pieniężnej. Przepisy uwzględniają także 7% w przypadku opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych. W przypadku opóźnień w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest instytucja publiczna będąca podmiotem leczniczym, stosuje się odsetki w wysokości 9,5%. Gdy transakcja dotyczy instytucji, która nie jest zaliczana do kategorii podmiotów leczniczych, nalicza się odsetki w wysokości 11,5%.

Jak oblicza się odsetki ustawowe?

Sposób pozwalający na obliczenie odsetek ustawowych jest bardzo prosty. Wystarczy pomnożyć kwotę należności przez liczbę dni zwłoki. Tak otrzymaną kwotę mnoży się przez stopę procentową odsetek ustawowych i dzieli się to przez 365 dni.

Warto podkreślić, że liczbę dni zwłoki oblicza się od pierwszego dnia następującego po terminie zapłaty faktury, aż do chwili, w której kontrahent uiścił należność. Niezależnie od tego, czy jest rok przestępny, czy też nie zawsze uwzględnia się 365 dni.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More