Wszystko dla biznesu

Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrola – co warto wiedzieć?

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę w celu ustalenia, czy w określonej firmie przestrzega się przepisów prawa pracy. Szczególne znaczenie mają normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto wskazać, że działania kontrolne instytucji obejmują pracodawców. Ponadto weryfikacji podlegają przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami, a czynności wynikające ze stosunku pracy realizują osoby fizyczne. Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje także kontroli osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie prawo przysługuje inspektorowi PIP podczas czynności kontrolnych?

Osoba reprezentująca Państwową Inspekcję Pracy dokonująca kontroli ma prawo wejścia na teren obiektów określonego przedsiębiorstwa. W tym przypadku nie ma obowiązku okazywania żadnej przepustki. Inspektor przeprowadzający to zadanie może dokonywać oględzin budynków, wnętrz, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, pracy, czy też procesu technologicznego. Zasadniczą częścią przeprowadzanej kontroli są także przesłuchania zatrudnionych. Zeznania pracowników mają związek z inspekcją. Składane są one w formie pisemnej, jak i ustnej. Osoby reprezentujące instytucje muszą mieć zapewniony wgląd do dokumentacji technicznej, różnych zestawień, czy akt osobowych zatrudnionych pracowników.

Działania Państwowej Inspekcji Pracy mogą być utrwalone z wykorzystaniem różnych środków technicznych, a mianowicie obrazu bądź dźwięku. Niektórzy pracownicy obawiają się przekazać pewnych danych. Wynika to z tego, że spodziewają się konsekwencji ze strony pracodawcy. W takiej sytuacji inspektor wydaje postanowienie o zachowaniu w tajemnicy wrażliwych informacji, a więc danych osobowych konkretnego zatrudnionego.

Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji pracy, który odkryje złamanie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, składa wniosek do właściwego sądu o nałożenie kary na osobę, która dopuściła się naruszenia normy prawnej. Ponadto, ma także prawo do zawiadomienia odpowiednich instytucji o określonej nieprawidłowości. Na tej liście wymienia się ZUS, urząd kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Policję, a także starostę.

Warto także wspomnieć o tym, że podczas działań weryfikacyjnych inspektor podejmuje współpracę ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, społeczną inspekcją pracy, a także radami pracowników. Podejmowane porozumienie opiera się głównie na zawiadamianiu o tematyce związanej z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Co więcej, są to również zgłaszane uwagi i spostrzeżenia, wiadomości o wynikach kontroli, a także jej konsekwencjach.

Jak kończy się proces kontroli dokonywany przez Państwową Inspekcję Pracy?

Po przeprowadzeniu działań kontrolnych inspektor Państwowej Inspekcji Pracy sporządza odpowiednią notatkę lub protokół. Pierwszy dokument przygotowuje się, gdy przedstawiciel instytucji nie stwierdza żadnych nieprawidłowości. Zawiera ona krótki opis stanu faktycznego, który został ustalony w czasie działań inspekcji.

W przeciwnym przypadku spisuje się protokół. Opisuje się w nim szczegółowo wszelkie uchybienia. Przed złożeniem podpisu przedsiębiorca może wnieść umotywowane zastrzeżenia. Ma na to 7 dni, licząc od terminu, w którym zobaczył on dokument z określonymi ustaleniami. Zadaniem inspektora PIP jest dokładne przeanalizowanie złożonych uwag. W sytuacji, gdy są one zasadne, zobligowany jest do wprowadzenia poprawek w konkretną część protokołu. Gdy przedstawiciel firmy nie podpisze dokumentu, inspektor może zastosować właściwe środki zaradcze zgodne z ustawą.

Zdarza się, że uchybienia firmy nie stanowią istotnego naruszenia prawa. Wówczas korzysta się z narzędzia określanego jako wystąpienie. Jest to nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Dokument zawiera wnioski zebrane podczas prac weryfikacyjnych. Przedstawiciel kontrolowanego przedsiębiorstwa informuje o terminie, w którym błędy będą naprawione. Nie może on być dłuższy niż 30 dni.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More