Wszystko dla biznesu

Podatek leśny

Jednym z obowiązujących w Polsce świadczeń jest podatek leśny. Dotyczy on właścicieli lasów, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych, czy też osób dysponujących terenami, które stanowią własność Skarbu Państwa. Jest to dochód budżetu gminy. Można zatem traktować daninę jako świadczenie mające charakter regionalny. Interesujące jest jednak to, że nie jest on wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Co warto wiedzieć na jego temat?

Podatek leśny — kto ma obowiązek opłacania?

Zasady płacenia tego zobowiązania regulowane są na mocy ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Obowiązek płatności dotyczy obszarów, z wyjątkiem tych, które zajęto na potrzeby prowadzenia innej działalności gospodarczej. 

Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby prawne, fizyczne, a także jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie mają osobowości prawnej. Podmioty te muszą być właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, które stanowią własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podatek leśny — stawka 2020 r

Podatek leśny od hektara stanowi równowartość 0,220 m3 drewna. Kwotę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia cena sprzedaży drewna, liczona jest kwoty uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wartość ta w 2019 roku kształtowała się na poziomie 194,24 za 1 m3. Podatek leśny w bieżącym okresie wynosi 42,7328 zł za 1 ha lasu. W przypadku, gdy obszar leśny wchodzi w skład rezerwatów przyrody, a także parków narodowych stawka wynosi 50% wyżej obliczonej kwoty, a więc 21,3664 zł.

W zależności od tego, czy płatnikiem jest osoba prawna, czy też fizyczna określa się różne terminy płatności podatku.

Jakie są zwolnienia z podatku leśnego?

Z podatku leśnego istnieją jednak pewne zwolnienia. Dotyczą one lasów z drzewostanem do 40 lat. Są to także obszary wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, a także użytków ekologicznych. Istotne jest także to, że zwolnienie to dotyczy także organizacji wymienionych w artykule 7 ust. 2 ustawy. Na tej liście znajdują się między innymi instytuty badawcze i uczelnie. Jest także przepis na mocy, którego rada gminy za pomocą uchwały może zastosować inne wyłączenia z uwzględnieniem przepisów, które dotyczą pomocy publicznej.

Zwolnienie z podatku leśnego obejmuje także zakłady pracy chronionej, w których wskaźnik zatrudnienia kształtuje się na poziomie minimum 30 procent. Dotyczy to niewidomych, chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo. Są to również zakłady aktywności zawodowej, które związane są z lasami zajętymi na prowadzenie tej firmy. Co więcej, podatkiem leśnym nie są objęci przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego. 

Podatek leśny — kiedy opłacać?

Osoby fizyczne płacą podatek leśny kwartalnie. Odbywa się to w ściśle określonych terminach –  15 marca, 15 maja, 15 września, a także 15 listopada. W sytuacji, gdy opłata wynosi 100 zł lub mniej należność uiszcza się jednorazowo w okresie płatności pierwszej raty. Podmioty i jednostki, które nie mają osobowości prawnej, regulują podatek do 15 dnia każdego miesiąca. Kwotę wpłaca się na konto gminy. Co więcej, w tym przypadku składa się również roczne deklaracje do 15 stycznia.

Trzeba pamiętać także o tym, że wykorzystuje się specjalny formularz, który służy do powiadamiania urzędu gminy o tym, że wygasł lub powstał obowiązek zapłaty podatku leśnego. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More