Wszystko dla biznesu

Podatek od nieruchomości

Każdy, kto planuje zakup mieszkania, domu, czy też działki będzie miał do czynienia ze zobowiązaniem, jakim jest podatek od nieruchomości. Stawkę tego świadczenia określa gmina. Wysokość daniny nie może przekraczać kwoty, która zawiera ustawa, a opłata dotyczy praktycznie wszystkich gruntów z pewnymi wyjątkami. Co warto wiedzieć na temat podatku od nieruchomości?

Kto zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości?

Zgodnie z przepisami, podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki bądź ich części, zarówno prywatne jak i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ważne jest, że świadczenie płacą zarówno właściciele, jak i użytkownicy wieczyści. Mogą to być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne. Gdy właścicielami nieruchomości są co najmniej dwie osobykażda z nich zobowiązana jest do zapłaty podatku.

Jest jednak pewien wyjątek. To sytuacja, w której w budynku wyodrębniono lokale. W takim przypadku opłaca się podatek od nieruchomości za mieszkanie, a także przypisaną część udziału w nieruchomości wspólnej.

Rozliczenie odbywa się do 15 marca, maja, września, a także listopada. Natomiast, gdy kwota podatku jest niższa niż 100 złotych, wtedy opłatę uiszcza się w całości w pierwszym kwartale, a więc do 15 marca.

Wysokość tej daniny ustala organ gminy i odnosi się do konkretnego roku podatkowego. Bardzo często jest tak, że decyzję o podatku od nieruchomości doręcza się właścicielowi po przelaniu pierwszej raty. Nie wyciąga się wówczas żadnych konsekwencji.

Podatek od nieruchomości — ustalanie stawek

Stawki podatku od nieruchomości ustalają rady gminy za pośrednictwem uchwały, jednakże ich wysokość nie jest dowolna. Są one w tym zakresie ograniczone należnościami, które określa Minister Finansów w ustawie, która obowiązuje w danym roku. Dlatego na terenie Polski nie ma jednolitych stawek podatku od nieruchomości.

Za pośrednictwem odpowiedniej deklaracji powiadamia się urząd gminy o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. Dokonuje się tego przed upływem 14 dni od wybudowania domu, zakupu mieszkania, czy też zaadaptowania części budynku na cele mieszkalne. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po tym, jak doszło do czynności dotyczących nabycia nieruchomości. Z taką samą sytuacją ma się do czynienia w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Wyjątek stanowi nieruchomość, którą pozyskuje się jako nowy budynek. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia, który następuje po miesiącu, w którym obiekt ukończono, lub rozpoczęto jego użytkowanie. Deklarację można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy użytków rolnych i lasów, chyba że są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy nie dotyczy nieruchomości, które są własnością państw ościennych. Co więcej, nie obejmuje on także obiektów, które zajęte są na cele organów jednostek samorządu terytorialnego. Zasadnicze znaczenie ma ich utrzymywanie w należytym stanie, a także poddawanie pracom konserwacyjnym. Nie można tam prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Zwolnienie to dotyczy również gruntów ekologicznych, zadrzewionych, zakrzewionych, nieużytków i ziem zlokalizowanych na obszarach objętych ochroną.

Podatek od nieruchomości nie jest również naliczany w przypadku instytutów badawczych, a także w lokalizacjach, w których prowadzi się działalność pożytku publicznego. Przykładem zwolnienia są także budynki znajdujące się na terenie rodzinnych ogródków działkowych, które spełniają normy powierzchniowe zgodnie z prawem podatkowym. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More