Wszystko dla biznesu

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono w Polsce w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Stanowi on dochód budżetu państwa i jest pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Na początku dotyczył on wyłącznie miedzi i srebra. Od dnia 1 stycznia 2016 roku uwzględnia on również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Opłatę od tych węglowodorów fiskus pobiera dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Podmioty zostały jednak zobligowane do spełnienia wymagań pomiarowych, ewidencyjnych, a także związanych ze składaniem deklaracji już od 2016 roku.

Kto jest podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin?

Podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na eksploatacji złóż gazu ziemnego, miedzi, srebra bądź ropy naftowej. Jest to osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej. Może to być spółka cywilna, która otrzymała koncesję na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2011 roku dotyczącej prawa górniczego i geologicznego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym dochodzi do wyprodukowania koncentratu z pozyskanego urobku rudy miedzi. Może być tak, że organizacja nie będzie go produkowała. Wówczas o obowiązku podatkowym można mówić wówczas, gdy dochodzi do wydobycia samego urobku.

W odniesieniu do wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej do obowiązku podatkowego dochodzi wtedy, gdy zostają one wprowadzone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. Zobowiązanie powstaje również z chwilą załadunku ropy naftowej lub gazu na środek transportu.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin — podstawa opodatkowania

W przypadku miedzi i srebra podstawę opodatkowania stanowi ilość komponentów zawartych w wyprodukowanym koncentracie. Gdy podmiot go nie wytwarza, bierze się pod uwagę ilość miedzi i srebra w urobku.

Warto podkreślić, że stawki podatku określane są oddzielnie dla kilograma obu surowców. Oblicza się je na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi na London Metal Exchange oraz srebra na London Bullion Market Association. Stawkę ustala się również w oparciu o średnią kursów dolara amerykańskiego do złotego, które ogłoszone są przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej podstawą opodatkowania jest wartość wydobytych produktów. Określa się tutaj stawkę procentową. Liczy się ją od wartości wydobytego gazu ziemnego i ropy naftowej. Do obliczenia wartości uwzględnia się iloczyn ilości wydobytej kopaliny, a także jej średniej ceny. Ustala się ją na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S. A.  oraz notowań ropy, które ustala OPEC. Tutaj także bierze się pod uwagę  kurs dolara do naszej waluty.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności podatku?

Podmiot składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację. Oblicza i wpłaca się podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25 dnia miesiąca następującego po okresie, w którym postał obowiązek zapłaty podatku. Od 1 stycznia 2016 roku dokument składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Co warto wiedzieć na temat pomiarów?

Podatnik dokonuje pomiarów zawartości miedzi i srebra w urobku rudy miedzi. Jednakże pomiary miedzi odbywają się każdego dnia, natomiast srebra za każdy miesiąc na podstawie dziennych próbek.

Właściciel firmy zobowiązany jest on także do pomiarów ropy naftowej i gazu wprowadzonych w danym miesiącu do obiegu. Obowiązek ten dotyczy także kopalin wykorzystanych na cele badawcze. Zadanie przeprowadza się także w przypadku produktów wydobytych z odwiertu wydobywczego bądź rozpoznawczego.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More