Wszystko dla biznesu

Podatek rolny

Jednym ze świadczeń, które opłaca się w Polsce, jest podatek rolny. Do regulowania tej daniny zobligowane są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne. Wśród tych podmiotów bierze się również pod uwagę spółki nieposiadające osobowości prawnej. Zobowiązanie dotyczy przede wszystkim właścicieli gruntów, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych. Mogą to być również osoby dysponujące terenami, gdy stanowią one własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Co warto wiedzieć na temat podatku rolnego?

Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tereny, które sklasyfikowano w ewidencji gruntów, a także budynków jako użytki rolne. Są to również zadrzewione i zakrzewione strefy na tych obszarach. Wyjątek stanowią ziemie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym przypadku nie może ona być związana z aktywnością rolną.

Do tej grupy działalności zalicza się produkcję roślinną i zwierzęcą. Jest to również wytwarzanie materiału siewnego, hodowlanego, zarodowego, ptactwa i produkcji zwierzęcej, chów i hodowla ryb. 

Zgodnie z terminologią, którą kieruje się Urząd Skarbowy gospodarstwo rolne to obszar gruntów, których powierzchnia jest większa niż 1 ha bądź 1 ha przeliczeniowy. Stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu podmiotów takich jak osoby fizyczne, prawne  bądź jednostki organizacyjne.

Podatnicy podatku rolnego

Podatnicy podatku rolnego to osoby fizyczne, prawne, jednostki, a także spółki niemające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, a także użytkownikami wieczystymi gruntów. Gdy ziemia jest własnością lub jest w dysponowaniu dwóch osób bądź więcej, stanowią odrębny przedmiot opodatkowania. Wówczas danina ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach bądź posiadaczach. Natomiast, gdy grunty zgadnie z dyrektywami ustawy, można zakwalifikować jako gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy dotyczy właścicieli lub użytkowników.

Podatek rolny – podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Ustala się ją na podstawie powierzchni, rodzaju, klas użytków rolnych, które wynikają z ewidencji gruntów i budynków.  Co więcej, związane jest to z zaliczeniem ich do określonego okręgu podatkowego. Pozostałe tereny obejmują liczbę hektarów znajdujących się w danym rejestrze.

Najczęściej jest tak, że wyróżnia się cztery okręgi podatkowe. Zaliczają się do nich m.in. gminy oraz miasta, w zależności od warunków ekonomicznych, produkcyjnych i klimatycznych. Jednakże sejmik województwa na wniosek rady gminy może zaliczyć pewne miasta, wsie, a także gminy do innego okręgu podatkowego. Jednak modyfikacja ta nie może wpłynąć na zmniejszenie liczby hektarów przeliczeniowych dla każdego województwa o więcej niż 1,5 procent.

Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla gruntów gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie równowartości pieniężnej 2,5 q żyta od jednego hektara przeliczeniowego. W przypadku pozostałych gruntów jest to odpowiednik 5 q żyta od 1 hektara. Warto podkreślić, że stawkę liczy się od średniej ceny dotyczącej skupu żyta za 11 miesięcy roku, który poprzedza rok podatkowy.

Stawka podatku rolnego w 2020 roku wyniesie 146,15 zł za hektar przeliczeniowy gospodarstw rolnych oraz 292,30 zł pozostałych gruntów. 

Terminy uiszczania podatku rolnego

Podatek rolny płaci się w czterech ratach. Są one proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego, a więc do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, a także 15 listopada określonego roku podatkowego. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More