Wszystko dla biznesu

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit otrzymywanej pomocy wynosi 100 000 EUR.

Jak wiadomo, zakres de minimis obejmuje między innymi dotacje ze środków unijnych. To jednak nie wszystko. Państwo może wybraną firmę odciążyć także w kwestii podatkowej, przyznając jej zwolnienie z podatku od nieruchomości. Poza tym istnieją też inne formy wsparcia, z jakich mogą skorzystać wówczas przedsiębiorcy. Pozostaje jednak pytanie, jakie są zasady ich przydzielania. Czy każda firma może starać się o tego rodzaju pomoc?

Pomoc de minimis – które firmy mogą z niej skorzystać?

Pomoc de minimis, to nie tylko dotacje unijne czy odciążenia w zakresie podatkowym. Tego rodzaju pomoc obejmuje także szkolenia, inwestycje, umorzenia odsetek ZUS czy gwarancje kredytowe. Jednym słowem są to wszystkie działania służące rozwojowi przedsiębiorstwa. W zależności od źródła finansowania, odpowiednie dokumnety składa się np. do Urzędu Skarbowego czy firmy szkoleniowej.

Celem tej formy wsparcia publicznego nie jest ratowanie podupadających przedsiębiorstw, ale troska o podmioty, które chcą i mogą się rozwijać. Pierwszym kryterium wykluczającym firmę z możliwości pomocy jest zatem jej kiepska sytuacja finansowa. Poza tym, o pomoc nie mogą ubiegać się także firmy z sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz producenci podstawowych produktów rolnych.

To niestety nie koniec. Pomoc de minimis nie obejmuje też wsparcia uwarunkowanego pierwszeństwem korzystaniem z towarów krajowych w stosunku do towarów pochodzących z zagranicy. Co więcej, pomocy nie dostaną też firmy, których działalność bazuje na wywozie do państw trzecich lub do państw członkowskich Unii Europejskiej. Wykluczone są również przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwarzania i wprowadzania do szeroko pojętego obrotu niektórych produktów rolnych.

Pomoc de minimis, a przepisy prawne

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany tego rodzaju pomocą i chce dowiedzieć się więcej na jej temat, powinien sięgnąć do odpowiednich przepisów prawnych. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do pomocy de minimis opisuje rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013. Zasady weszły w życie 1 stycznia 2014, zastępując tym samym wcześniejsze rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006.

Ta zmiana wprowadziła wiele nowych rozwiązań, które finalnie okazały się dla przedsiębiorców bardzo korzystne. Innowacje dotyczą między innymi zwiększenia pułapu pomocy dla firm, które działają w sektorze transportu pasażerskiego. To jednak nie wszystko.  Zmiany dotyczą też udzielania pomocy sektorowi węglowemu. Doprecyzowane zostały zasady kumulacji wsparcia. Wprowadzono również jasną i czytelną definicję pojedynczego przedsiębiorstwa.

Czy pomoc kłóci się z wolnym rynkiem i zasadą konkurencyjności?

Warto podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa poinformowało ostatnio, że limit krajowy pomocy de minimis do wykorzystania w 2020 roku będzie wynosił dokładnie 82 mln EUR. Jak zatem widać, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza wiele możliwości dla przedsiębiorców. Z kolei sama wspólnota działa w tym zakresie zgodnie z normą prawa rzymskiego. Ta stanowi, iż prawo nie troszczy się o drobiazgi, a niewielkich rozmiarów pomoc nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More