Wszystko dla biznesu

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej.

Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w którym powstało zobowiązanie uregulowania należności. Jednak z racji tego, że zobowiązania finansowe mają różny rodzaj i charakter, okres przedawnienia w niektórych przypadkach został skrócony do trzech lat lub mniej.

Przedawnienie długu po roku, dwóch lub trzech latach

W przypadku roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi trzy lata. Ten sam zakres czasowy odnosi się do należności z tytułu kary umownej (w przypadku konkretnej umowy między kontrahentami) lub z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej kaucji. Trzy lata odnoszą się również do niezapłaconej albo niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Przedawnienie długu w takim samym okresie obejmuje też należności z tytułu weksli. Co jednak istotne, termin ten obowiązuje wyłącznie wystawcę weksla własnego.

Jeśli chodzi natomiast przedawnienie długu po dwóch latach, to ten okres przewidziany jest dla firm z tytułu powstałej sprzedaży. Chodzi więc o nieuregulowane faktury czy odsetki za ich nieterminowe rozliczanie. Przedawnienie po dwóch latach tyczy się też umów o dzieło, liczonych od dnia ich oddania.

Przedawnienie długu po roku, czyli najkrótszym terminie, wyznaczone jest w przypadku roszczeń z tytułu umowy przewozu osób lub mienia. Taki sam zakres czasowy odnosi się do zawartych umów przedwstępnych i roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy. Ma to miejsce gdy rzecz tyczy się naprawienia uszkodzonych rzeczy i nakładów za użytkowane rzeczy.

Po przekroczeniu każdego z wyżej wymienionych ustawowo terminów, próby egzekwowania roszczeń automatycznie stają się bezzasadne i niemożliwe do zrealizowania. Dłużnik może bronić się faktem przedawnienia.

Przerwanie biegu terminu — czym jest i co oznacza?

Bardzo często zdarza się, że dłużnik, który nie chce pokryć swoich zobowiązań, celowo przeciąga je w czasie, tak, by finalnie doprowadzić do przedawnienia długu. Na szczęście wierzyciel może temu przeciwdziałać, przerywając albo zawieszając bieg przedawnienia.

Pierwsze rozwiązanie, a więc przerwanie biegu przedawniania można zrealizować na trzy sposoby. Chodzi oczywiście o wniesienie sprawy do sądu, zwrócenie się z tą kwestią do komornika albo wszczęcie mediacji. Takie metody pozwalają nie tylko wydłużyć okres, po którym należności uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania, ale też zwiększają szansę na odzyskanie pieniędzy.

Z kolei zawieszenie biegu przedawnienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy z pewnych powodów wierzyciel nie jest w stanie dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Dzieje się tak w przypadku klęski żywiołowej, epidemii czy rozruchu. Bieg przedawnienia zawiesza się wówczas na czas trwania niesprzyjających okoliczności, a następnie go wznawia.

Jak nie dopuścić do powstania długu?

Niestety z uwagi na nieznajomość przepisów lub inne czynniki, wierzyciel może pozostać bez pomocy. Sprawdzenie wiarygodności każdego partnera handlowego jest zatem priorytetowe. Jak można szybko zweryfikować prawdomówność i dobre intencje kontrahenta? Między innymi wysyłając zapytanie do Biura Informacji Gospodarczej. Raport dotyczący rzetelności płatniczej danego podmiotu może okazać się kluczowy, gdy przyjdzie do podpisania określonej umowy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More