Wszystko dla biznesu

Rachunek przepływów pieniężnych

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, mają wiele obowiązków wynikających z konieczności przedstawiania swoich danych finansowych. Sporządzane są sprawozdania finansowe i bilans, z których dowiadujemy się dużo na temat kondycji danego przedsiębiorstwa. Oprócz tych dokumentów jest przeprowadzana w określonych firmach analiza cash flow (rachunek przepływów pieniężnych).  Pozwala ona na określenie bardziej szczegółowo, jaki jest stan płynności finansowej danego zakładu.

Cash flow — co to jest?

Cash flow oznacza rachunek przepływów pieniężnych. Jest to jeden z elementów sprawozdania finansowego lub analizy finansowej biznesplanu. Bardzo często uzupełnia on bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponadto ocenia stan płynności finansowej firmy i jej zyskowność. Robi to przede wszystkim w sposób bardziej przejrzysty niż wymienione dokumenty.

Co zawiera cash flow?

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych prezentuje przepływy pieniężne w zakresie trzech grup działalności tj. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Działalność ta należy do podstawowych danego przedsiębiorstwa. Dotyczy ona głównie produkcji i sprzedaży produktów lub usług klientom. Uwidacznia ona skuteczność przedsiębiorstwa w tworzeniu przepływów pieniężnych z działalności podstawowej, bez brania pod uwagę transakcji mających charakter jednorazowy np. sprzedaż lub zakup środków trwałych, bądź niezwiązanych z podstawową działalnością. 

Do grupy operacyjnej zalicza się przede wszystkim:

 • przepływy ze sprzedaży dóbr i usług,
 • wypływy z tytułu zapłaty dostawcom za dostawy towarów i materiałów,
 • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,
 • wypływy z tytułu podatków i opłat.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej to głównie:

 • zakup i sprzedaż środków trwałych,
 • udzielanie pożyczek oraz otrzymywanie ich spłat,
 • zakup i sprzedaż udziałów i akcji innych podmiotów gospodarczych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

W tej grupie znajdują się tylko przepływy pieniężne związane z finansowaniem przedsiębiorstwa tj.:

 • przychody z emisji udziałów i akcji,
 • przychody z emisji papierów dłużnych,
 • wypływy: z tytułu wypłaty dywidend, wykupu akcji własnych przedsiębiorstwa i z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

W zależności od zastosowanych norm rachunkowości, a także prowadzonej polityki rachunkowości firmy, klasyfikacja cash flow może być też różna. Na przykład według IFRS (ang. International Financial Reporting Standard) odsetki od zaciągniętych przez firmę pożyczek wykazuje się w przepływach z działalności operacyjnej, gdy tymczasem zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości winny być one wykazywane w przepływach z działalności finansowej.

Po co jest cash flow

Rachunek wyników i bilans, pomimo dużej ilości informacji nie wyczerpuje jednak tematu. Te części sprawozdania finansowego zawierają wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, odpisy aktualizujące, wyceny, przyjęte stawki amortyzacyjne itp., przez co mogą zniekształcać rzeczywistość oraz ukazywać niedokładny obraz z punktu widzenia płynności przedsiębiorstwa.

Tymczasem rachunek przepływów pokazuje jedynie rzeczywiste przepływy środków pieniężnych przedsiębiorstwa w danym okresie, ponieważ jest sporządzony metodą kasową. Uzupełnia on zatem sprawozdanie finansowe o elementy niepokazane w rachunku wyników i bilansie. 

Podmioty korzystające z cash flow

Cash flow jest szczególnie przydatne dla potencjalnych kredytodawców, kontrahentów rozważających udzielenie kredytu kupieckiego, a także przyszłych inwestorów.

Mogą ocenić kondycję przedsiębiorstwa, jego zdolność do tworzenia przepływów pieniężnych w przyszłości, a także oszacować ryzyko przy udzieleniu przedsiębiorstwu kredytów.

Metody sporządzania cash flow

Wyróżniamy dwie metody przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych: metodę bezpośrednią i metodę pośrednią. Obie z nich pozwalają na uzyskanie takich samych wyników. Różnią się sposobem przedstawienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Natomiast pozostałe przepływy pieniężne prezentuje się jednakowo. Z praktyki wynika, że metodę pośrednią wykorzystuje się znacznie częściej niż metodę bezpośrednią.

Metoda bezpośrednia

W metodzie bezpośredniej przedstawia się poszczególne grupy rzeczywistych wpływów i wydatków pieniężnych. W tym przypadku w cash flow z działalności operacyjnej wykazuje się wpływy takie jak: ze sprzedaży, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń i z tytułu podatków i opłat, reklamowe. Uważa się, iż ta metoda pokazuje więcej danych na temat zdarzeń, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu sprawozdawczego. Wynika to z faktu, że dzięki pogrupowaniu w niej przepływów ze względu na ich źródło pozyskania i cel wydatkowania pozwala ona znacznie skuteczniej przewidywać przyszłe przepływy pieniężne przedsiębiorstwa.

Metoda pośrednia

Metoda pośrednia cash flow polega na tym, że wychodząc z zysku netto lub według niektórych sposobów od zysku z działalności operacyjnej, dokonuje się odpowiedniej korekty. Jest ona tak wykonywana, aby wyeliminować wszystkie elementy, które miały wpływ na wynik finansowy, ale nie wykazywały charakteru pieniężnego. Podstawowe zasady dokonywania tego typu korekt są następujące:

 • zmniejszenie niepieniężnych aktywów bieżących dodaje się do wyniku finansowego,
 • zwiększenie niepieniężnych aktywów bieżących odejmuje się od wyniku finansowego,
 • zmniejszenie zobowiązań odejmuje się od wyniku finansowego,
 • zwiększenie zobowiązań dodaje się do wyniku finansowego.

Następnie koszty, które nie są odzwierciedlone w odpływie środków pieniężnych, w rezultacie dodaje się z powrotem do wyniku finansowego (np. amortyzacja za dany okres). Dodatkowo przychody niemające odzwierciedlenia w przepływach finansowych odejmuje się od wyniku finansowego.

Zależnie od różnych sytuacji mających miejsce w przedsiębiorstwie, mogą okazać się niezbędne różne, szczególne korekty. Oceniając tę metodę, należy zwrócić uwagę na to, że nie daje ona tyle informacji z punktu widzenia przedstawienia procesów, jakie zaszły w przedsiębiorstwie, jak metoda bezpośrednia. Natomiast znacznie lepiej prezentuje ona związek pomiędzy rachunkiem wyników a przepływami pieniężnymi, rozkładając ten wynik na elementy. W ten sposób pokazuje, które z transakcji na niego wpływających nie mają charakteru pieniężnego.

Rachunek przepływów pieniężnych cash flow obiema metodami wylicza się na podstawie określonych wzorów zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More