Wszystko dla biznesu

Ulga badawczo rozwojowa

Firmy, które prowadzą we własnym zakresie prace badawczo-rozwojowe, mogą skorzystać z ulgi. W związku z tym mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w tym celu kosztów. Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do polskich przepisów podatkowych 1 stycznia 2016 roku. Takie rozwiązanie skierowane jest do każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem dochodowym. W związku z tym z tej alternatywy mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Dotyczy to również podmiotów opodatkowanych CIT z działalności podstawowej.

Do kogo skierowana jest ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo-rozwojowa wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach prowadzonego biznesu. W związku z tym nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw handlowych, czy organizacji produkcyjnych, które zajmują się wyłącznie wytwarzaniem bądź też świadczeniem gotowych produktów. Jednakże mogą ją zastosować biznesmeni, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty albo rozwijają oferowane wyroby lub usługi.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Warto określić, czym faktycznie jest działalność badawczo-rozwojowa. W części badawczej związana jest z wymyślaniem nowych produktów, usług, technologii, procesów, czy też innych elementów. Natomiast, jeśli chodzi o część rozwojową, obejmuje ona rozwijanie nowych lub już istniejących procesów w celu wprowadzenia ich do oferty rynkowej.

Jakie wydatki zalicza się do działalności badawczo-rozwojowej?

Istotne znaczenie ma wskazanie wydatków, które zaliczają się do działalności badawczo-rozwojowej. Do tej grupy zalicza się koszty osobowe, w tym wynagrodzenia, a także składki ZUS. Uwzględnia się tutaj umowę o pracę, zlecenie, jak również tą o dzieło.

Do kosztów zalicza się również materiały, surowce, specjalistyczny sprzęt, nawet gdy nie został uznany za środek trwały. Wydatki na działalność badawczo-rozwojową obejmują także ceny usług zewnętrznych od jednostek naukowych i odpisy amortyzacyjne. Co więcej, są to także koszty uzyskania i utrzymania patentów.

Dodatkowo instytucje, które działają w formie centrum badawczo-rozwojowego mogą zaliczyć do tej grupy również odpisy amortyzacyjne od budynków, budowli, a także lokali. Warto podkreślić fakt, że są to także koszty opinii, ekspertyz, czy też usług o charakterze doradczym.

Kiedy można skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Podmiot gospodarczy podejmujący pracę badawczo-rozwojową z przysługującej ulgi może skorzystać w okresie 6 lat. W przypadku, gdy organizacja rozpoczyna działalność gospodarczą, może zastosować określone rozwiązanie już w roku, w którym otwiera funkcjonowanie. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają prawo do rozliczenia ulgi w drugim roku podatkowym.

Jakie wymienia się warunki uznania wydatków za koszty kwalifikowane B+R?

Wydatki, które uznaje się za koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową muszą spełniać łącznie pewne warunki. Po pierwsze podatnik ponosi obciążenia na działalność badawczo-rozwojową. Co więcej, stanowią one dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT i PIT. Ponadto mieszczą się one w zamkniętym katalogu wydatków kwalifikowanych, które określono w przepisach o CIT i PIT.

Podatnik nie może w danym roku podatkowym prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W tym przypadku trzeba także wykazać koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w zeznaniu podatkowym. Ich kwota nie może przekroczyć limitów, które określone zostały w ustawach. Kosztów kwalifikowanych nie zwraca się podatnikowi w żadnej formie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More