Wszystko dla biznesu

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu to porozumienie, którego istotą jest nieodpłatne przekazanie świadczenia. Strony to darczyńca i obdarowany. Istotne jest to, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o osobę obdarowaną, a także przedmiot umowy. Warto podkreślić, że dokument ten regulowany jest na mocy przepisów zawartych w kodeksie cywilnym.

W jakiej formie zawiera się umowę darowizny?

W przypadku umowy darowizny wymaga się, żeby była ona zawarta w formie pisemnej. Nie ma obowiązku podpisywania tego porozumienia w formie aktu notarialnego. Dokument jest ważny od chwili przekazania przedmiotu umowy, a także przeniesienia prawa własności.

Bardzo ważnym elementem jest ustalenie właściwej wartości samochodu. Wynika to z tego, gdyż w tym przypadku pojawia się zobowiązanie uiszczenia podatku od otrzymanej darowizny. Wysokość świadczenia zależy od wartości przedmiotu umowy. Czynnik ten ma ogromne znaczenie dla osoby obdarowanej, gdyż to ona ponosi określony koszt. W związku z tymi okolicznościami osoba, która otrzymała darowiznę, dokonuje obliczeń wysokości spłaty. Po przeprowadzeniu tego działania składa zeznanie do urzędu skarbowego i płaci podatek, gdy staje się on konieczny do uregulowania.

W jakich przypadkach następuje zwolnienie z podatku od darowizny?

Istnieją pewne sytuacje, które zwalniają z obowiązku zapłaty podatku od darowizny. Zwolnienie ma charakter podmiotowy, a więc dotyczą określonych osób. Podatku nie musi płacić małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, macocha, ojczym, czy też pasierb.

W tych przepadkach trzeba jednak spełnić pewną zasadę. Zwolnienie zgłasza się naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy, licząc od zaistnienia zobowiązania podatkowego. Warto podkreślić, że zwolnienie obowiązuje, gdy wartość przedmiotu umowy nie jest wyższa niż 9637 zł.

Jakie elementy powinna uwzględniać umowa darowizny samochodu?

Warto wymienić kilka ważnych elementów, które powinny znaleźć się w umowie darowizny samochodu. Przygotowując dokument, podaje się datę i miejsce zawarcia porozumienia. Ponadto oznacza się strony, a także przedmiot umowy. Istotną częścią jest oświadczenie osoby przekazującej o posiadaniu prawa własności pojazdu i jego przyjęciu przez obdarowanego. Nie wolno zapominać o wartości samochodu.

Umowa darowizny samochodu uwzględnia termin przekazania maszyny i określenie strony, która opłaca koszty umowy. Wskazuje się ponadto liczbę przygotowanych egzemplarzy i zawiera się informację o regulowaniu porozumienia przepisami kodeksu cywilnego. Potwierdzeniem zapisów umowy są podpisy stron.

Zgłoszenie darowizny do wydziału komunikacji

Po otrzymaniu darowizny trzeba przerejestrować pojazd. Należy się tam stawić w ciągu 30 dni. Obdarowany zabiera ze sobą umowę darowizny, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, a także dowód osobisty. Konieczne jest także zaświadczenie o pozytywnym rezultacie badania technicznego i aktualne ubezpieczenie pojazdu.

Wydział komunikacji musi zawiadomić nie tylko obdarowany, ale także i darczyńca.

Umowa darowizny samochodu a ubezpieczenie OC

Osoba, która otrzymuje darowiznę samochodu, zgłasza ubezpieczycielowi ten fakt w ciągu 14 dni. Obdarowany może korzystać z OC, aż do chwili wygaśnięcia ubezpieczenia. Następnie wypowiada umowę lub ja przedłuża. Warto podkreślić, że w przypadku darowizny umowa OC nie odnawia się automatycznie. Gdy znajdzie się korzystniejsze rozwiązanie, wypowiada się umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, które wynosi 30 dni. Wówczas darczyńca może ubiegać się o zwrot kosztów zakupu polisy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More