Wszystko dla biznesu

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i ich otwarcie – co warto wiedzieć?

Prowadzenie rachunkowości wymaga stosowania wielu procedur i zasad, które występują w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jednym z nieodzownych elementów tego obszaru związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej jest otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Pierwsze działanie mówi o rozpoczęciu okresu sprawozdawczego, natomiast drugie o jego zakończeniu. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce i dowiedz się więcej na ten temat.

Kiedy otwiera się księgi rachunkowe?

Wymienia się kilka okresów, które są jednoznaczne z otwarciem ksiąg rachunkowych. Dotyczy to między innymi rozpoczęcia działalności gospodarczej, początku kolejnego okresu obrachunkowego, czy dnia zmiany formy prawnej podmiotu. Firmy przeprowadzają to działanie również na dzień dokonania wpisu do rejestru połączenia podmiotów bądź też podziału jednostki, co skutkuje powołaniem nowego przedsiębiorstwa. Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje ponadto z chwilą uruchomienia procedury likwidacyjnej albo ogłoszenia upadłości. W takich okolicznościach ważny jest termin, który wynosi 15 dni od dnia zaistnienia wymienionych sytuacji.

Jak wygląda otwarcie księgi rachunkowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi rachunkowe otwiera się najpóźniej do dnia 15 stycznia kolejnego roku, gdy okresem jest rok kalendarzowy. Przybiera to jednak najczęściej charakter umowny, gdyż przedsiębiorstwo nie dysponuje jeszcze wartościami stanowiącymi podstawę do bilansu otwarcia. Wówczas osoby zajmujące się księgowością w firmie dokładają wszelkich starań i podejmują pracę zmierzającą do ustalenia stanów kont na koniec poprzedniego okresu. Firmy, które kontynuują działalność, otwarcia dokonują na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczych na dzień 31 grudnia minionego roku. W przypadku uruchomienia działalności gospodarczej procedurę wszczyna się z dniem pierwszego zdarzenia prowadzącego do wywołania skutków majątkowych bądź finansowych.

Kiedy zamyka się księgi rachunkowe?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jest jednoznaczne z zakończeniem roku obrotowego. Co więcej, na liście działań znajduje się zakończenie działalności podmiotu. Zastosujesz to również przy zmianie formy prawnej, a także na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości. Praktyka znajduje także rację bytu w firmach przejmowanych na dzień połączenia bądź też wpisu do rejestru tej konsolidacji. Ponadto zamknięcie ksiąg wymagane jest na dzień, który poprzedza podział albo połączenie jednostek, gdy prowadzi to do utworzenia nowego przedsiębiorstwa. W tym przypadku termin na przeprowadzenie czynności wynosi trzy miesiące od daty zaistnienia zaprezentowanych zdarzeń.

Jak wygląda zamknięcie księgi rachunkowej?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jest jednoznaczne z wyłączeniem możliwości zapisów na tych kontrach. Dlatego przeprowadzaj je bardzo uważnie. Przed przystąpieniem do tej czynności dokonaj inwentaryzacji składników aktywów i sprawdź kompletność ujęcia operacji gospodarczych, które dotyczą zamykanego roku. Zasadnicze znaczenie ma także wycena aktywów i pasywów z zachowaniem zasady ostrożności. Nie dotyczy to jednak podmiotów mikro. Podstawę stanowi także zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Jest to punkt wyjścia do sporządzenia sprawozdania jednostki, a więc bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej. Większe przedsiębiorstwa wykonują także rachunek przepływów pieniężnych. W przypadku sprawozdania finansowego ostateczne otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych odbywa się w ciągu 15 dni od zatwierdzenia tego dokumentu.

Kiedy niepotrzebne jest otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych?

Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych nie jest wymagane przy przekształceniu spółki osobowej lub cywilnej w inną spółkę osobową. Podobna zasada obowiązuje w sytuacji zmiany spółki kapitałowej w odrębną, ale o tym samym charakterze. Dotyczy to również połączenia, gdy rozliczanie następuje z wykorzystaniem techniki łączenia udziałów i nie dochodzi do powstania nowej firmy. Procedurę wyłącza się także przy upadłości z możliwością podpisania układu lub gdy podział odbywa się przez wydzielenie. Nie musisz zamykać ksiąg również, za okres, w którym Twoja jednostka była zawieszona. Jest jednak pewien warunek. Nie możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych albo zdarzeń prowadzących do skutków o charakterze finansowym bądź majątkowym. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More