Wszystko dla biznesu

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z przepisami, pracownik, który przebywał na zwolnieniu chorobowym przez okres dłuższy niż 30 dni, jest zobowiązany do wykonania badań kontrolnych przed powrotem do pracy.

Zgodnie z podstawą prawną, czyli art. 229 § 2 Kodeksu Pracy, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.  A w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, z powodu choroby, dodatkowo pracownik podlega obowiązkowym kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania kontrolne – obowiązki pracodawcy i pracownika

Co do zasady pracodawca musi skierować pracownika wracającego ze zwolnienia chorobowego dłuższego niż 30 dni na badania kontrolne. Badania kontrolne mają na celu potwierdzenie, że stan zdrowia pracownika pozwala na jego powrót do pracy bez obawy o jego życie i zdrowie.

Natomiast pracownik zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy ma obowiązek poddać się badaniom kontrolnym, na które kieruje go pracodawca po zakończeniu okresu rekonwalescencji dłuższym niż 30 dni.

Niezastosowanie się do powyższych przepisów może skutkować, zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy, nałożeniem na pracownika kary:

  • upomnienia
  • nagany
  • kary finansowej

Skierowanie na badania – jak powinno wyglądać?

Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pracownikowi stosownego skierowania na badanie. Takie skierowanie musi zawierać następujące informacje:

  • rodzaj badania jakie zleca pracodawca
  • opisane stanowisko pracy, na którym pracownik jest zatrudniony
  • stosowne informacje dotyczące występowania na danym stanowisku czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych wraz z pomiarem czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach

Badanie kontrolne a czas pracy

Badanie kontrolne powinno zostać wykonane w trakcie godzin pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami kontrolnymi pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie

W sytuacji zaistnienia konieczności przejazdu na badania do innej miejscowości, przysługuje pracownikowi zwrot kosztów podróży. Badania kontrolne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.  

Badana kontrolne a urlop macierzyński

W sytuacji, gdy pracownica, przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, przebywała na zwolnieniu lekarskim przez okres przekraczający 30 dni, to skierowanie jej na badania kontrolne jest konieczne.   Jeśli jednak pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim krócej niż 30 dni lub wcale, to wtedy nie ma konieczności wysyłania jej na badania kontrolne.

Zwolnienie lekarskie krótsze niż 30 dni a badania kontrolne

W momencie, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim krócej niż 30 dni, można skierować pracownika na badania kontrolne, jednak tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More