Wszystko dla biznesu

Skierowanie na badanie lekarskie

Każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się z tym konieczność zadbania o warunki panujące w miejscu zatrudnienia. Do innych ważnych działań należy również skierowanie na badanie lekarskie pracownika. Wizyta u lekarza medycyny pracy ma na celu sprawdzenie, czy osoba zatrudniona nie wykazuje żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania swoich obowiązków. Jakie jednak badania należy wykonać i kto jest z nich zwolniony? Jakie dane powinny znaleźć się w skierowaniu?

Skierowanie na badanie lekarskie pracownika 

Skierowanie na badania lekarskie pracownika wydawane jest zwykle przez pracodawcę w formie dokumentu w dwóch egzemplarzach. Jedną kopię otrzymuje lekarz medycyny pracy, drugą zaś zachowuje pracownik. Pracodawca ma obowiązek przechowywania kopii skierowania wraz z orzeczeniem lekarza w aktach osobowych osoby zatrudnionej.

W skierowaniu na badania powinny przede wszystkim znaleźć się podstawowe dane osobowe pracownika. Dokument powinien zawierać jego imię i nazwisko, datę urodzenia czy numer PESEL lub serię i nazwę innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Należy także zawrzeć szczegółowe informacje na temat stanowiska pracy osoby zatrudnionej. Powinny one uwzględniać typ pełnionych przez pracownika obowiązków oraz dokładny czas ich wykonywania. Najważniejszą częścią skierowania są jednak dane o warunkach pracy. Obejmują one spis niebezpiecznych czy szkodliwych dla zdrowia czynników fizycznych, biologicznych lub chemicznych. Informacje podpiera się pomiarami oraz stopniami natężenia wraz ze zwróceniem uwagi na wszelakie przekroczenia ich norm.

Badania lekarskie – typy

Skierowanie na badania lekarskie pracownika należy dopasować do potrzeb pracodawcy i osoby zatrudnionej. Konieczne jest także uwzględnienie daty podjęcia zatrudnienia czy urlopów zdrowotnych. Pracownika można skierować na badania wstępne, gdy dopiero zaczyna on swoją pracę. W przypadku, gdy utracą one swoją ważność, osobę zatrudnioną należy skierować na badania okresowe. Ostatnim typem wizyty u lekarza medycyny pracy są badania kontrolne. O ich wykonanie prosi się osoby wracające z urlopów zdrowotnych trwających dłużej niż 30 dni.

Kogo nie obowiązują badania lekarskie?

W pewnych przypadkach można być zwolnionym z konieczności poddania się badaniom lekarskim. Dzieje się tak między innymi w sytuacji powrotu do pracy do tego samego pracodawcy i na to samo stanowisko w ciągu 30 dni od wygaśnięcia czy rozwiązania poprzedniej umowy. Zwolnienie z badań przysługuje również wtedy, gdy pracownika zatrudnia się na inne stanowisko o podobnych warunkach i stopniach szkodliwości.

Badań lekarskich nie trzeba wykonywać także w sytuacji, gdy osobę zatrudnia inny pracodawca w ciągu 30 dni od rozwiązania czy wygaśnięcia poprzedniej umowy. W takim przypadku należy przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Jeśli pracodawca potwierdzi, że dokument odpowiada warunkom na nowym stanowisku, nie zachodzi potrzeba przeprowadzania nowych badań. Skierowanie na badania lekarskie pracownika nie może jednak zostać pominięte w przypadku zatrudniania osób do pracy o szczególnie wysokim stopniu niebezpieczeństwa.

Badania lekarskie – wyniki

Badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy kończą się wystawieniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań do wykonywania danego typu obowiązków. W zależności od wyników badań osoba zatrudniona rozpoczyna pracę lub przenosi się na polecenie pracodawcy na inne stanowisko o mniejszym stopniu szkodliwości. Gdy w przedsiębiorstwie brakuje wolnych miejsc pracy, pracownik może zostać zwolniony.

Skierowanie na badania lekarskie pracownika jest bez wątpienia nie tylko koniecznym, ale także opłacalnym zabiegiem. Dbanie o zdrowie pozwala bowiem na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także przekłada się na zadowolenie pracowników. Dzięki temu wykonują oni lepiej swoje obowiązki i osiągają doskonalsze wyniki, co znacząco wpływa na pozycję przedsiębiorstwa.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More