Wszystko dla biznesu

Badania lekarskie do pracy

To pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie do pracy.

Osoba zatrudniająca pracowników musi wypisać takie skierowanie zarówno przed przystąpieniem nowego pracownika do pracy jak i w okresie trwania umowy o pracę. Z chwilą, gdy badania profilaktyczne pracownika stracą ważność lub pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym dłużej niż trzydzieści dni.

Pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez ważnych badań lekarskich może ponieść poważne konsekwencje.

Badania lekarskie pracownika – podstawowe informacje

Obowiązkowym badaniom lekarskim przed przystąpieniem do pracy podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę)
  • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

Ważne: Badania wstępne nie są obowiązkowe w sytuacji ponownego przyjęcia do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko albo na stanowisko o takich samych warunkach pracy. Ale tylko w przypadku, gdy, kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu trzydziestu dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.

W specyficznych sytuacjach nie są wymagane badania u innego pracodawcy na takie samo stanowisko, ale tylko jeżeli nowy pracownik okaże pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie a pracodawca uzna, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami w nowym miejscu pracy a także, że przerwa pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie została przekroczona o przepisowe trzydzieści dni

Badania kontrolne w trakcie trwania umowy o pracę

Zgodnie z art 229 § 2 k.p., pracodawca ma obowiązek skierować wszystkich pracowników na badania okresowe w przypadku niezdolności zatrudnionych do pracy trwającej dłużej niż trzydzieści dni, w przypadku, gdy absencja jest spowodowana chorobą.

Badania kontrolne mają na celu sprawdzenie czy stan zdrowia pracownika pozwala na jego dalsze wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku pracy.  Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Szczególnie uważny powinien być pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Pracownicy pracujący w szczególnych warunkach muszą zostać poddani szczegółowym i specjalistycznym badaniom lekarskim.

Skierowanie na badania lekarskie do pracy – podstawowe informacje

Wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie do pracy pracownik wykonuje na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz dla lekarza przeprowadzającego badania
  • drugi do osoby kierowanej na badania

Ważne: pracodawca powinien posiadać kopię skierowania i przechowywać w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim dopuszczającym (lub nie) pracownika do pracy.

Skierowanie na badania lekarskie musi zawierać następujące dane:

  • opis stanowiska, na którym ma być zatrudniony nowy pracownik
  • informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest różna. Zależy od stanu zdrowia, a także rodzaju zajmowanego stanowiska. Pamiętajmy też, że o tym, że w kwestii tego, jak często kierować pracowników na badania okresowe, decyduje lekarz. Ponadto lekarz, który przeprowadza badanie profilaktyczne, może uznać za konieczne poszerzenie badań o dodatkowe czynności, jak na przykład rentgen lub inne badania.

Kiedy przeprowadza się badania okresowe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy okresowe i kontrolne badania lekarskie do pracy przeprowadza się w godzinach pracy. Za czas niewykonania pracy w związku z badaniami pracownik musi otrzymać wynagrodzenie. W przypadku zaistnienia konieczności dojazdu na badania lekarskie, pracodawca musi zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty dojazdu na badania lekarskie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More