Wszystko dla biznesu

Wypadek przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy

Prawo Pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków względem pracowników. Dotyczą one wszystkich aspektów związanych z wykonywanymi obowiązkami, takimi jak zapewnienie odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa nie tylko w miejscu pracy, ale również w czasie drogi do i z pracy. Wypadek przy pracy i w drodze do pracy to dwie różne sytuacje, które dokładnie opisuje Prawo Pracy. Każdy z przypadków ma swoją charakterystykę oraz definicję. Wobec każdego z nich różne są również obowiązki pracodawcy oraz sposoby postępowania.

Wypadek przy pracy — definicja

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym — wypadek przy pracy — definiuje się jako nagłe zdarzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne związane z pracą, które spowodowały uraz lub śmierć pracownika.

Za wypadek przy pracy uznaje się następujące sytuacje:

  • urazy doznane podczas wykonywania czynności służbowych lub poleceń przełożonych;
  • obrażenia odniesione w wyniku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy (nawet bez wydania specjalnego polecenia);
  • szkody poniesione w czasie drogi między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków, wynikających ze stosunku pracy.

Warto mieć również świadomość, że do wypłaty odszkodowania obligują pracodawcę także inne rodzaje wypadków, które uznawane są za wypadek przy pracy. Są to wszelkie wypadki podczas podróży służbowych (o ile przyczyną zdarzenia nie były działania pracownika niezwiązane z wykonywanymi obowiązkami), w czasie szkolenia z zakresu samoobrony oraz zdarzenia, do których doszło na skutek wykonywania poleceń działających u pracodawcy organizacji związkowych.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca musi postępować według wytycznych ściśle określonych przez Prawo Pracy.

Podstawowym obowiązkiem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu ustalenia okoliczności i przebiegu wypadku. Przez zabezpieczenie rozumie się niedopuszczenie osób nieupoważnionych oraz wykluczenie z użytkowania maszyn lub sprzętów, które brały udział w zdarzeniu.

Jeśli doszło do szczególnie poważnego wypadku, pracodawca może wznowić pracę zakładu dopiero po oględzinach społecznego inspektoratu pracy.

Konieczne jest powołanie także zespołu powypadkowego, który ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności zdarzenia. W jego skład wchodzi na ogół kierownik BHP lub wewnętrzny inspektor pracy, pracodawca lub pracownik niezwiązany bezpośrednio ze stanowiskiem, na którym zdarzył się wypadek, jak również przedstawiciel pracowników (legitymujący się aktualnym szkoleniem BHP).

Powołany zespół musi zbadać dokładne okoliczności, aby ustalić przyczyny i okoliczności. Do ich pracy należy przede wszystkim sprawdzenie stanu technicznego maszyn i sprzętu, wykonanie fotografii, zebranie zeznań poszkodowanego (o ile jest to możliwe) oraz świadków lub innych uczestników zdarzenia itd. Wszelkie dane pozwalające ustalić wszystkie okoliczności oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość, mogą okazać się pomocne oraz istotne dla sprawy.

Wszelkie koszty związane z pracą zespołu ponosi pracodawca.

Kompletna dokumentacja musi zostać zebrana w ciągu 14 dni od daty wypadku. Protokół, jeszcze przed zatwierdzeniem, musi zostać przedstawiony poszkodowanemu lub jego rodzinie (w przypadku jego śmierci). Następnie, pracodawca jest zobowiązany do wpisania wszystkich informacji o zdarzeniu do rejestru wypadków.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy — definicja

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uznaje się nagłe zdarzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Aby jednak spełnić wymogi ustawy, ewentualnych roszczeń można dochodzić tylko, jeśli droga z lub do pracy była najkrótsza i niczym nieprzerwana. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Aby został zaakceptowany przez organy odszkodowawcze, musi być życiowo uzasadniony. Oznacza to na przykład sytuację, w której pracownik wybiera nie najkrótszą, ale za to najbardziej dogodną komunikacyjnie drogę dojazdu.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy — obowiązki pracodawcy

W razie wypadku pracownik musi niezwłocznie powiadomić pracodawcę o zdarzeniu, aby ustalił on okoliczności. Aby zebrać potrzebne dowody, poszkodowany musi dostarczyć informacje pomocne w ustalaniu przebiegu zdarzeń. Należą do nich: raporty policji, służb medycznych i ratunkowych oraz zeznania świadków. Na ich podstawie tworzy się tak zwaną kartę wypadku. Pracodawca ma na to 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o zdarzeniu.

Jeśli pracodawca uzna, że zdarzenie nie kwalifikuje się jako wypadek w drodze do lub z pracy, musi uzasadnić swoją decyzję, wpisując ją w kartę wypadku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More