Wszystko dla biznesu

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania działań rejestracyjnych. Pewne formy działalności muszą być wpisane do KRS (tzw. Krajowy Rejestr Sądowy), który prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie konsekwencje prawne pojawiają się, gdy podmiot nie dopełni tego obowiązku?

Podstawowe informacje dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego

Zasadniczym elementem Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestr przedsiębiorców. W przypadku informacji, które ujawnione są w KRS, stosuje się domniemanie prawdziwości. Zasada ta nie dotyczy wiadomości zawartych w dziale czwartym rejestru. Gdy przedstawione dane odbiegają od stanu faktycznego, przedsiębiorcy grozi sankcja prawna. W związku z tym przedstawiciele firm zobowiązani są do kontrolowania wpisów zawartych w rejestrze. Zlekceważenie błędów w sytuacji, gdy osoba trzecia zasugeruje się wiadomościami umieszczonymi w dokumencie, doprowadzi do tego, że przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność względem tej osoby.

Przykłady podmiotów, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

Warto podkreślić, że nie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek dotyczy niektórych podmiotów. Na tej liście znajdują się między innymi spółki jawne, partnerskie, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, spółdzielnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa zagraniczne i wiele innych. Istotne jest także to, że do rejestru przedsiębiorców wpisuje się także inne organizacje. Są to podmioty, które podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, organizacji zawodowych, fundacji, a ponadto publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Krajowy Rejestr Sądowy – wpis dokonywany na wniosek podmiotu

Wpis do KRS odbywa się na wniosek podmiotu. Wyjątkowe okoliczności zachodzą, gdy przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu. W tym przypadku wykorzystuje się urzędowy formularz. Rodzaj dokumentu uzależniony jest od formy prowadzonej działalności. Wniosek składa się również na wydrukach komputerowych, które nie są kserokopiami druków urzędowych.

Istotne jest to, że podanie składa się zarówno papierowo, jak i elektronicznie. W drugiej sytuacji wymaga się bezpiecznego podpisu elektronicznego przy wykorzystaniu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Może to być także podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioskodawcę zobowiązuje się do poniesienia opłaty sądowej. Gdy wpis podlega ogłoszeniu, reguluje się także koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego musi uwzględnić termin, który wynosi 7 dni od chwili zdarzenia, które stanowi uzasadnienie tego działania. Chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

Co dzieje się, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązku dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Osoba, która nie spełni obowiązku dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Wówczas sąd rejestrowy wezwie przedsiębiorcę do dopełnienia tego obowiązku z zachowaniem terminu 7 dni. W przeciwnym przypadku nałoży na niego karę grzywny. Warto podkreślić, że sankcję prawną ponawia się, gdy przedsiębiorca nadal będzie uchylał się od tego obowiązku.

Gdy mimo konsekwencji prawnych, ukarany nadal nie dopełnia tego obowiązku, sąd rejestrowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu podmiotu. Następnie może ustanowić likwidatora. Taką sytuację określa się mianem likwidowania martwych spółek z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More