Wszystko dla biznesu

Stowarzyszenie – pigułka informacji

Jedną z form działalności, którą prowadzi się na polskim rynku, jest stowarzyszenie. Jest to organizacja społeczna zrzeszająca grupę ludzi mających wspólny cel, który pragną realizować. Warto podkreślić, że takie działania nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Najważniejszym elementem jest tutaj rozwój zainteresowań. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób założyć taką organizację.

Stowarzyszenie — podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami prawa stowarzyszenie to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie, które ma charakter niezarobkowy. Rozwijając to pojęcie, warto zwrócić szczególną uwagę na cechy takiej jednostki. Pierwszy element to swoboda tworzenia, wstępowania, a także rezygnacji. Zasadnicze znaczenia ma także samodzielność w zakresie wyznaczania celów, a także programu działania. Natomiast trwałość to ciągłość istnienia niezależnie od składu. Ostatnia cecha dotyczy tego, że funkcjonowanie podmiotu nie jest związane z korzyściami materialnymi jego członków.

Warto podkreślić, że najważniejsza jest tutaj praca społeczna uczestników. Co więcej, mogą oni reprezentować interesy zbiorowe wobec organów władzy publicznej, w zakresie celów statutowych wyznaczonych przez organizację.

Kto może być członkiem stowarzyszenia?

W prostej formie jednostkę mogą założyć minimum trzy osoby. Na początku ustala się regulamin, a także władzę podmiotu. Taką działalność uruchamiają obywatele polscy, którzy mają zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych. Jednakże są wyjątki w tym zakresie. Ugrupowanie mogą utworzyć małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego. Jednakże w składzie zarządu jednostki większość muszą stanowić osoby, które nie mają ograniczeń. Mogą to być również dzieci poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają jednak prawa uczestnictwa w głosowaniu na walnych zebraniach członków. Należą do jednostki zgodnie z zasadami zawartymi w statutach.

Kto jeszcze może wstąpić do stowarzyszenia?

Do stowarzyszenia mogą wstąpić również cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z przepisami, które obowiązują obywateli kraju. W przeciwnej sytuacji taka alternatywa istnieje pod warunkiem, że przewiduje to statut organizacji. Warto podkreślić, że osoby prawne mogą pełnić wyłącznie funkcję wspierającą członków jednostki.

Jakie są rodzaje stowarzyszeń?

Wyróżnia się stowarzyszenia zwykłe, a także rejestrowane. Pierwsze to uproszczona forma, która nie ma osobowości prawnej. Do rozpoczęcia działalności potrzebne są trzy osoby. W tym przypadku wymagana jest mniejsza liczba formalności. Fundusze gromadzi się ze składek członkowskich. Jednostkę nie wpisuje się do Krajowego Rejestru Sądowego.

Drugi rodzaj wymaga takiej ewidencji. Co więcej, potrzeba także najmniej siedem osób. Wraz z rejestracją otrzymuje osobowość prawną. Jest to podmiot pozarządowy, który może korzystać z różnych źródeł finansowania.

W praktyce istnieją także związki stowarzyszeń. Powstają z trzech bądź większej liczby podmiotów. Członkami mogą być także fundacje. W tym przypadku KRS jest wymagany.

Stowarzyszenie zwykłe – jak założyć?

Przed uruchomieniem działalności ustala się cel, nazwę, a także siedzibę. Taką informację zawiera się w regulaminie. Następnie jednostkę zgłasza się w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę. Organizacja może rozpocząć pracę z chwilą wpisu do ewidencji.

Warto podkreślić, że organy rejestrują stowarzyszenie w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Takie ugrupowanie ma jednak pewne ograniczenia. Istotne jest to, że nie może prowadzić działalności gospodarczej, zrzeszać osób prawnych, czy też działać jako instytucja pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie powołuje również terenowych jednostek organizacyjnych. Środki na działanie pochodzą ze składek członkowskich, spadków, czy darowizn.

W jaki sposób zakłada się stowarzyszenie rejestrowane?

Przed uruchomieniem procesu ustala się statut i organizuje zebranie założycielskie. Tam podejmuje się uchwałę o założeniu, a także wybiera się komitet. W spotkaniu musi brać udział minimum siedem osób.

W dalszym kroku przygotowuje się dokumenty potrzebne do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wniosku dołącza się między innymi statut, listę założycieli, protokół zebrania, a także adres siedziby. Ważnym załącznikiem jest również dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Sąd ma trzy miesiące na wyrażenie zgody na ewidencję podmiotu. Ponadto, gdy organizacja ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, nie zapomina się także o CEIDG. Z chwilą wpisu do KRS ugrupowanie otrzymuje osobowość prawną i może realizować swoje cele.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More