Wszystko dla biznesu

PKD co to jest?

PKD to skrót znany wszystkim przedsiębiorcom. Oznacza Polską Klasyfikację Działalności powołaną do życia w 2007 roku. Od 01 stycznia 2008 roku każda działalność musi być opisana zgodnie z nią. Polska wersja jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, porządkując wiedzę statystyczną o gospodarce nie tylko polskiej, ale też unijnej.

PKD co to jest i po co?

Polska Klasyfikacja Działalności jest to usystematyzowany spis wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być prowadzone na terenie naszego kraju. Służy ona celom statystycznym, ale też pozwala w łatwy sposób sprawdzić, czym zajmuje się każdy przedsiębiorca. 

W momencie zakładania działalności trzeba wskazać przynajmniej jeden obszar, którego będzie dotyczyć jej funkcjonowanie. Dzięki temu łatwo jest dowiedzieć się (i urzędom i zwykłym użytkownikom) czego mogą spodziewać się w danej firmie. Przedsiębiorstwo może działać w kilku, czy nawet kilkunastu obszarach. Wszystkie muszą mieć odzwierciedlenie w kodzie PKD. Jednak do rejestracji konieczny jest jeden główny. Dopiero jego umieszczenie we wniosku o wpis do CEIDG lub KRS umożliwia uzyskanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. Kody PKD można zmieniać w trakcie prowadzenia działalności.

Jak sprawdzić, w jakim obszarze działa firma, czyli jaki ma kod PKD?

Wszelkie informacje na temat obszaru działalności, w jakim działa firma, są „zaszyfrowane” w PKD, od ogółu  do szczegółu. Wyszukiwarka PKD w prosty sposób pozwoli nam wygenerować kod, albo sprawdzić, czego dotyczy działalność firmy po przypisanym jej kodzie.

Klasyfikacja PKD obejmuje następujące sekcje:

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

B – Górnictwo i wydobywanie;

C – Przetwórstwo przemysłowe;

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;

F – Budownictwo;

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;

H – Transport i gospodarka magazynowa;

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

J – Informacja i komunikacja;

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;

P – Edukacja;

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;

S – Pozostała działalność usługowa;

T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;

U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Na przykład można opisać działalność kodem 55.10.Z. Będzie to oznaczało: Działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi z Sekcji I, znajdującą się w dziale 55 – Zakwaterowanie i w podklasie 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.

Każda sekcja zawiera w sobie wiele działów, grup, klas i podklas, dzięki czemu opis wykonywanej działalności jest bardzo precyzyjny i dość jednoznaczny.

Jakie są korzyści z systemu PKD?

Jasny podział powoduje, że łatwo jest policzyć firmy z poszczególnych obszarów, aby na przykład opisać strukturę naszej gospodarki. Dzięki zgodności klasyfikacji polskiej z międzynarodowymi można też łatwo analizować naszą gospodarkę na tle innych krajów.

Polska Klasyfikacja Działalności to prosty (choć rozbudowany) i logiczny sposób opisujący wszelkie aktywności gospodarcze. W razie problemów z wyborem z szerokiego grona możliwości, o pomoc z wyborze właściwego PKD można zapytać internetową wyszukiwarkę PKD lub wystąpić o indywidualną interpretację do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Czas na odpowiedź to 30 dni, w przypadkach bardziej zawiłych to 60 dni.

Kody PKD w spółkach

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma ograniczenia w ilości kodów PKD. Nierzadko zdarzało się, że przy wnioskach papierowych przyszli przedsiębiorcy potrafili przyjść z całym wykazem i poprosić urzędnika o jego przepisanie. 

Inaczej ma się sytuacja ze spółkami, gdzie można podać nie więcej niż 10 kodów. Z drugiej strony spółki nie mają obowiązku wskazać żadnego obszaru działalności, chociaż może to utrudnić rozpatrzenie wniosku przez sąd.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More