Wszystko dla biznesu

Likwidacja stanowiska pracy – co wato wiedzieć?

Współcześnie praca zarobkowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia. To dzięki niej bowiem można utrzymać siebie i rodzinę, a także opłacać rachunki. Czasami jednak zdarza się, że zajmowane przez zatrudnionego stanowisko zostaje usunięte przez pracodawcę, co nierzadko kończy się zwolnieniem. Czym jest likwidacja stanowiska pracy i w jaki sposób przebiega? Jakie są jej konsekwencje i jakie prawa przysługują zatrudnionemu?

Likwidacja stanowiska pracy – kiedy może do niej dojść i w jaki sposób przebiega?

Pracodawca może zdecydować się na zlikwidowanie określonego stanowiska pracy z wielu różnych powodów. Do najczęstszych należy pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, która wymaga cięć budżetowych oraz opracowania nowego sposobu działania firmy. Do likwidacji stanowiska pracy może także dojść w przypadku, gdy właściciel działalności gospodarczej rezygnuje z prowadzenia usług na danym obszarze kraju lub wprowadza znaczące zmiany organizacyjne, które mają na celu poprawę wyników przedsiębiorstwa. Podobnie likwidacji może również ulec jedno z kilku takich samych stanowisk, dzięki czemu pracodawca może obniżyć koszty zatrudnienia. W takich sytuacjach przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, aby zwolnić wybranego pracownika z uzasadnionych przyczyn, które nie wynikają z dyskryminacji.

Nowa organizacja przedsiębiorstwa powinna nastąpić równocześnie z wypowiedzeniem umowy pracownikowi. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której zatrudniony zostanie zwolniony na długo przed lub po wprowadzeniu zmian. Pozwala to na zachowanie określonego porządku działań, dzięki czemu proces likwidacji jest przejrzysty dla obu stron. Podczas zwalniania pracownika należy również pamiętać o zachowaniu odpowiednich okresów wypowiedzenia, wynikających z długości jego stażu pracy. Zatrudnionemu przysługują również wszelkie pozostałe urlopy lub ich ekwiwalent pieniężny.

Likwidacja stanowiska pracy – kiedy jest ona pozorna?

Co do zasady pracodawca może dowolnie decydować o tym, które stanowiska uważa za potrzebne w swojej firmie. Nie wolno mu jednak dokonywać ich tak zwanej pozornej likwidacji. Polega ona na przeniesieniu obowiązków zatrudnionego na inne osoby lub stworzeniu nowego stanowiska, które niczym nie różni się od poprzedniego. W przypadku podejrzenia likwidacji pozornej pracownik ma prawo wnieść sprawę do sądu i w zależności od typu zawartej umowy, starać się o przywrócenie do pracy lub uzyskanie odszkodowania.

Likwidacja stanowiska pracy – kiedy przysługuje pracownikowi odprawa?

Osoba zatrudniona, którą zwolniono z powodu likwidacji stanowiska, ma również prawo do uzyskania pieniężnej odprawy. Warunkiem jej otrzymania jest wina leżąca wyłącznie po stronie pracodawcy. Tym samym nie mogą zaistnieć żadne przesłanki świadczące o braku kompetencji zatrudnionego czy niepoprawnym wykonywaniu przez niego obowiązków.

Innymi ważnymi elementami są zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 osób oraz ich określona liczba objęta grupowym zwolnieniem. Aby uzyskać odprawę, w ciągu 30 dni wypowiedzenie powinno objąć co najmniej 10 pracowników w przypadku firmy zatrudniającej mniej niż 100 osób, 10% pracowników w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 100 do 300 osób oraz 30 pracowników, gdy w przedsiębiorstwie zatrudniono ponad 300 osób.

Odprawę można uzyskać również w przypadku indywidualnego zwolnienia. Jej wysokość jest równa pojedynczej, podwójnej lub potrójnej kwocie miesięcznego wynagrodzenia i zależy od wysokości stażu pracy zatrudnionego.

Podsumowanie

Utrata pracy z powodu likwidacji stanowiska bez wątpienia nie należy do przyjemnych doświadczeń. Tym samym zdecydowanie warto zapoznać się z prawami, które przysługują pracownikom. Ich znajomość bez wątpienia pozwoli na uniknięcie problemów finansowych oraz bezpodstawnego zwolnienia przez przedsiębiorcę.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More