Wszystko dla biznesu

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, warunkowaną artykułami 734-751 kodeksu cywilnego. Określa ona, jakie czynności prawne zleceniobiorca ma wykonać na rzecz zleceniodawcy. Jej stronami mogą być osoby fizyczne, jak i prawne, które mają zdolność do czynności prawnych. Umowa zlecenia to jeden z często wybieranych sposobów zatrudnienia. Zawierające ją strony mogą dowolnie kształtować zawarte w niej warunki. Umowa pozwala również na elastyczność godzin i miejsca pracy. Z jej wypowiedzeniem wiążą się jednak określone zasady i obowiązki, które dotyczą zarówno zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenia? Na co należy zwrócić uwagę przy zwalnianiu pracownika lub rezygnacji z tego typu pracy?

Wypowiedzenie umowy zlecenia – zasady

Zgodnie z prawem, umowę zlecenia można rozwiązać w dowolnym momencie, zarówno na początku zlecenia, jak i w jego trakcie. Wypowiedzenie może złożyć każda ze stron. Warto nadmienić, że przy tego typu umowie nie można zrzec się prawa do wypowiedzenia z ważnych powodów. Należy również pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy z nieistotnych i błahych przyczyn wiąże się z konsekwencjami finansowymi.

Do innych ważnych zasad należy brak okresów ochronnych, podczas których nie może dojść do wypowiedzenia, chyba że strony umowy postanowią inaczej i umieszczą na ten temat stosowny zapis. Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą także ustalić kwotę kary pieniężnej na wypadek bezzasadnego rozwiązania współpracy.

Wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez pracodawcę może nastąpić w każdej chwili. Rozwiązuje się ją często z takich ważnych przyczyn jak choroba, utrata zaufania do zleceniobiorcy czy zmiana profilu działalności lub miejsca zamieszkania. Jeśli jednak wypowiedzenie umowy zlecenia nastąpiło z bezzasadnych i błahych powodów, należy wypłacić z tego tytułu odszkodowanie. 

Zleceniodawca jest również zobowiązany do wypłaty kwoty pokrywającej dotychczasowe wydatki związane ze zleceniem, które poniósł wykonawca. Zlecenie odpłatne wiąże się także z koniecznością wypłaty wynagrodzenia w sumie odpowiadającej wykonanej dotychczas pracy.

Wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę

Podobnie jak w przypadku zleceniodawcy, wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę również może nastąpić w dowolnym momencie. Jako ważną przyczynę najczęściej wymienia się zmianę miejsca zamieszkania, trudną sytuację życiową, utratę zaufania wobec pracodawcy czy chorobę. Rozwiązać umowę można również wtedy, gdy zleceniodawca nie wypłacił zleceniobiorcy zaliczki potrzebnej do pracy lub gdy wskazówki pracodawcy uniemożliwiają wykonanie zadania. Przyczynkiem do wypowiedzenia może być także brak wystarczających umiejętności potrzebnych do wypełnienia obowiązków. Bezzasadne wypowiedzenie umowy bądź rozwiązanie jej z błahych powodów skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania.

Forma rozwiązania umowy

Przy rozwiązywaniu umowy należy pamiętać o tym, by stosować się do wszystkich jej zapisów dotyczących okresów wypowiedzenia czy kwot kar finansowych. Warto także nadmienić, że wypowiedzenie umowy zlecenia należy dostarczyć drugiej stronie w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Jeśli warunki wykonania określonej czynności prawnej zostały zawarte na piśmie, rozwiązanie umowy również powinno przyjąć postać dokumentu. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu w nim podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko czy miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. Wypowiedzenie powinno również zawierać informację o rodzaju rozwiązywanej umowy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More