Wszystko dla biznesu

Rozwiązanie umowy o pracę. Jakie obowiązki ma pracownik a jakie pracodawca?

Rozwiązanie umowy o pracę to prawo, z którego może skorzystać każda ze stron w dowolnym czasie. Przepisy zawarte w kodeksie pracy niezwykle jasno regulują tę kwestię. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie elementy są ważne podczas tego procesu. Dowiedz się, jakie obowiązki ma wówczas pracownik, a jakie pracodawca?

Jakie wyróżnia się rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę?

Rozwiązać umowę może pracownik, jak i pracodawca. W Kodeksie Pracy wyróżnia się dwa rodzaje wypowiedzenia, a mianowicie z zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia. W pierwszej opcji pracownik świadczy pracę do końca okresu współpracy. Drugi przypadek natomiast możliwy jest w nielicznych sytuacjach. Regulowane są one w przepisach Prawa Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę – w jakich sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks Pracy porusza różne okoliczności prowadzące do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do takiej sytuacji dochodzi z winy pracownika, który narusza podstawowe obowiązki, popełnia przestępstwo, traci uprawnienia do wykonywania zawodu. Warto podkreślić, że mogą to być przyczyny niezawinione, do których zalicza się niezdolność do pracy trwającą dłużej niż 3 miesiące przy zatrudnieniu krótszym niż 3 miesiące. Taka sytuacja ma miejsce także wówczas, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny czas pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. W tym przypadku jednak zatrudnienie u jednego pracodawcy powinno trwać dłużej niż pół roku lub niezdolność musi być spowodowana wypadkiem przy pracy, bądź chorobą zawodową.

Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy dojdzie do usprawiedliwionej nieobecności, która nie jest związana z chorobą i trwa dłużej niż miesiąc.

W jakich sytuacjach pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Wymienia się także różne okoliczności, które pozwalają pracownikowi na rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której lekarz stwierdzi zły wpływ pracy na zdrowie pracownika, a firma nie przeniesie zatrudnionego na inne stanowisko. Pracownik korzysta z tego prawa także wówczas, gdy pracodawca naruszy prawa i obowiązki pracownika.

Rozwiązanie umowy – jakie wyróżnia się okresy?

Okresy wypowiedzenia dotyczące umów zawartych na czas określony i nieokreślony są tożsame. Długość uzależniona jest od czasu zatrudnienia. Przy zatrudnieniu krótszym niż pół roku, okres ten wynosi dwa tygodnie. Natomiast w przypadku, gdy określona osoba zatrudniona jest dłużej niż pół roku, okres wypowiedzenia wydłuża się do jednego miesiąca. Ostatnia sytuacja to taka, w której stosunek pracy trwa dłużej niż trzy lata. Wówczas okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Warto także wskazać okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny. I tak gdy stosunek pracy jest krótszy niż dwa tygodnie, wypowiedzenie wynosi 3 dni. Gdy zatrudniony współpracuje z konkretnym podmiotem dłużej niż dwa tygodnie, umowę można rozwiązać z tygodniowym wyprzedzeniem. Umowy trzymiesięczne uwzględniają dwutygodniowe wypowiedzenie.

Urlopy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę

Przed zakończeniem współpracy z pracodawcą wykorzystuje się przysługujący urlop wypoczynkowy. Może tak być, że przedsiębiorca będzie oczekiwał, żeby zatrudniony wykonywał swoje obowiązki służbowe bez wolnego dnia. Wówczas wypłaca się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Podkreślić należy fakt, że kwestia dotyczy urlopu zaległego i przysługującego za dany rok proporcjonalnie do zakończenia współpracy z organizacją.

W przypadku, gdy okres wypowiedzenia jest dłuższy niż 2 tygodnie, a wniosek pochodził od pracodawcy, pracownik otrzymuje wolne, płatne dni na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Zwykle są to 2 dni, a gdy okres wypowiedzenia jest dłuższy niż 3 miesiące – 3 dni, natomiast niewykorzystane – przepadają. Gdy pracownik nie ma zamiaru szukać pracy (bo np. przechodzi na emeryturę), wtedy taki urlop nie przysługuje.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, żeby miało moc prawną?

Rozwiązanie umowy o pracę składa się w formie pisemnej. Odbiorca potwierdza przyjęcie oświadczenia własnoręcznym podpisem. Dopuszczalne są także inne możliwości. Kodeks Pracy wskazuje, że oświadczeniem woli będzie każde zachowanie wyrażające nasze pragnienie. W związku z tym wypowiedzenie składa się także ustnie lub elektroniczne. Ważne są dowody potwierdzające wykonanie określonej działania.

Rozwiązanie umowy – inne obowiązki pracodawcy

Przy rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca musi uregulować kilka rzeczy. Jedną z nich jest wydanie świadectwa pracy, które potwierdza przebieg zatrudnienia. Firma na na to do 7 dni od daty zakończenia umowy. Jeśli osobie odchodzącej z zakładu przysługuje odprawa, rónież musi zostać wypłacona. Ostatnim obowiązkiem jest wyrejestrowanie pracownika i ewentualnie dopisanych do niego cżłonków rodziny z ZUSu.

Pracownik może poprosić też o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Kolejny dokumnet, wydawany do 14 dni, na jego wniosek to PIT-11. Pracodawca nie ma obowiązku wydania referencji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More