Wszystko dla biznesu

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. W niektórych sytuacjach są to inne świadczenia, między innymi zasiłki. Jeśli osoba pracująca na rzecz danego przedsiębiorcy umrze, następuje wygaśnięcie stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia należności, które pracownikowi przysługiwały do dnia śmierci. Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy, to jednak nie tylko kwestia rozliczenia ostatniej wypłaty. Czasem to również obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej.

Śmierć pracownika i ostatnia pensja

Wyliczenia powinny uwzględniać zarówno wynagrodzenie za przepracowany okres, ale też nadgodziny czy premie. Znaczenie mają również dodatki do pensji oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ważne jest, że od powyższych kwot nie odlicza się składek ZUS. Obowiązkiem jest jedynie odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.

Czym jest odprawa pośmiertna i kiedy przysługuje?

Odprawa pośmiertna stanowi obowiązek wówczas, gdy śmierć pracownika nastąpi w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby. Jest to jednorazowe świadczenie przyznawane rodzinie zmarłego.

Jego wartość ustala się natomiast na podstawie stażu pracy u konkretnego pracodawcy. Jeśli staż pracy był krótszy, niż 10 lat – odprawa powinna mieć wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kiedy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, odprawa wynosi równowartość trzech wynagrodzeń miesięcznych. Gdy zaś zatrudnienie trwało co najmniej 15 lat — odprawa jest równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu. Podobnie, jak w przypadku rozliczania należności, tu także obowiązuje zwolnienie ze składek ZUS. Dodatkowo wypłata odprawy pośmiertnej zwolniona jest także z opodatkowania.

Co istotne — niektórzy pracodawcy nie są zobowiązani do jej wypłacenia. Jeśli przedsiębiorca z władnych środków ubezpieczał pracownika na życie, a wypłacona z tego tytułu kwota nie jest niższa, niż ewentualna odprawa — następuje zwolnienie. Jeśli odszkodowanie jest jednak niższe, pracodawca musi pokryć różnicę.

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zaraz po śmierci pracownika, jego pracodawca zobowiązany jest spisać stosowne świadectwo, w którym zaznaczy, że powodem rozwiązania stosunku pracy jest zgon. Dokument ten musi znaleźć się w aktach osobowych. Przy czym należy go wydać na prośbę rodziny, gdy ta złoży wniosek o przekazanie świadectwa pracy.

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy, to również kwestie związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zmarłego trzeba bowiem wyrejestrować z ubezpieczeń, którym podlegał. Robi się to za pomocą druku ZUS ZWUA, posługując się kodem przyczyny 500.

Po zakończeniu roku kalendarzowego pracodawca musi również wystawić deklarację PIT 11 dla osób, które otrzymały po zmarłym pieniądze. Nie trzeba wykazywać tu kwoty odprawy pośmiertnej, bo jest ona zwolniona z opodatkowania.

Komu przysługują należności po zmarłym?

Kwestie związane z wypłatą należności po zmarłym są dość jasne. Jednak wielu pracodawców zastanawia się, komu w ogóle przysługują? Świadczenia oraz ewentualną odprawę otrzymuje małżonek, a także inni członkowie rodziny, którzy spełniają określone warunki m.in. te potrzebne do uzyskania renty rodzinnej. Niestety to właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia uprawnionych.

Jeśli wśród takich osób znajdują się małoletnie dzieci, wszelkie wypłaty dokonuje się na rzecz ich prawnego opiekuna. By nie mieć jakichkolwiek wątpliwości, pracodawca może zażądać wydania aktu potwierdzającego pokrewieństwo.

W sytuacji, gdy do świadczeń uprawniona jest tylko jedna osoba, wypłaca się jej całość wynagrodzenia i połowę odprawy pośmiertnej. Z kolei, gdy nie ma żadnej osoby, której można by było przekazać pieniądze, odprawy nie wypłaca się nikomu. Pozostałe świadczenia przekazuje się natomiast spadkobiercom ustalonym przez sąd.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More