Wszystko dla biznesu

Student na umowie zlecenie a składki ZUS

W dzisiejszych czasach coraz więcej studentów musi pracować podczas nauki, aby zasilić swój skromny budżet. Pracodawcy często zatrudniają ich na umowę zlecenie z uwagi na tymczasowy charakter zajęcia. Co więcej, jest to dla nich również bardzo korzystne, ponieważ oznacza znacznie niższe koszty. Student na umowie zlecenie — jak dokładnie wygląda takie zatrudnienie?

Dlaczego przedsiębiorcy zatrudniają studentów na umowę zlecenie?

Przyczyny takiego postępowania są dwie. Po pierwsze zmniejsza ono ilość formalności związanych z umową oraz warunkami zatrudnienia. Po drugie jest to także dużo tańsze rozwiązanie dla pracodawcy. Studentów zatrudnianych na umowę zlecenie nie trzeba zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego ani społecznego. Dzięki temu przedsiębiorca ponosi znacznie niższe koszty.

Kiedy uzyskuje się status studenta?

Aby pracodawca mógł skorzystać z przysługujących mu ulg, zatrudniony musi posiadać status studenta. W świetle przepisów oznacza on osobę uczącą się na wyższej uczelni. Dotyczy to jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego, lub drugiego stopnia.

Za studenta uznaje się osobę do momentu ukończenia wybranego kierunku, czyli do chwili zdania ostatniego zaplanowanego w toku studiów egzaminu lub egzaminu dyplomowego. Za koniec studiów uznaje się również zakończenie praktyk. Co więcej, student może utracić swój status wcześniej, w sytuacji, gdy wykreślą go z listy na uczelni.

Kiedy nie można korzystać ze statusu studenta?

Ustawodawca określił sytuacje, w których pracodawca nie może traktować zatrudnionego jako studenta. Chodzi tu przede wszystkim o osoby uczące się na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) oraz podyplomowych.

Składki za pracownika przedsiębiorca musi odprowadzać również wówczas, gdy student:

  • został skreślony z listy (składki należy zacząć naliczać w dniu następującym po dniu wykreślenia);
  • ukończył studia egzaminem (składki liczone są od następnego dnia po zdanym egzaminie);
  • ukończył 26. lat (składki nalicza się w dniu kolejnym po urodzinach).

Student na umowie zlecenie, czyli co pracodawca powinien wiedzieć

Pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają studentów, ponieważ takie rozwiązanie jest dla nich bardzo korzystne. Nie muszą bowiem odprowadzać za nich składek do ZUSu. Jest to duża oszczędność.

Aby jednak działać zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy muszą pamiętać, kiedy mogą traktować swojego pracownika jak studenta i dopiero wtedy korzystać z ulg.

Ukończenie przez studenta 26 lat jest równoznaczne z utratą tego statusu w świetle prawa pracy. Oznacza to, że nawet jeśli osoba kontynuuje edukację na wybranym kierunku, pracodawca nie może jej traktować na preferencyjnych dla siebie warunkach. Obejmuje się ją wówczas ubezpieczeniem na zasadach ogólnych.

Dokumentem potwierdzającym status studenta jest ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu wystawione przez dziekanat.

Ulga dla przedsiębiorców wynika z faktu, że osoby uczące się, do 26. roku życia mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. W przypadku, gdy nie mają takiej możliwości, mogą skorzystać z ubezpieczenia w ramach uczelni, na której studiują.

Pracodawcy muszą pamiętać, że ulga związana z zatrudnieniem studenta na umowę zlecenie nie obowiązuje, jeśli dana osoba zatrudniona jest jednocześnie na umowę o pracę u tego samego pracodawcy. Wówczas składki do ZUSu oraz na ubezpieczenie zdrowotne należy odprowadzać w normalnym trybie.

Zasada ta nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy student zatrudniony jest raz na umowie zlecenie w jednej firmie, a na umowę o pracę w innej. Wtedy przedsiębiorca zatrudniający go na umowę zlecenie nie musi odprowadzać za niego składek.

Student na umowie zlecenie a wynagrodzenie minimalne

Warto wiedzieć, że osoba posiadająca status studenta, nie podlega pod konieczność odprowadzania składek, nawet jeśli nie osiągnęła wysokości minimalnego wynagrodzenia. Choć przepisy stwierdzają, że umowa zlecenie podlega oskładkowaniu, o ile nie osiągnięto progu najniższej płacy z tytułu innych umów, studenci nie mają tego obowiązku.

Jakie prawa przysługują studentowi na umowie zlecenie?

Choć ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających studentów są bardzo korzystne, zdarza się często, że wykorzystują oni tę sytuacji na niekorzyść zatrudnionego. Aby ich przed tym uchronić, ustalono, że stawka godzinowa dla studenta zatrudnionego na umowę zlecenie, nie może być niższa niż 17 zł brutto za godzinę pracy.

Nowe przepisy mówią także o tym, że student nie musi płacić podatku dochodowego. Od wysokości wynagrodzenia nie pobiera się ani składki ZUS, ani zaliczki na PIT. Tym samym kwota brutto jest jednocześnie kwotą do wypłaty.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More