Wszystko dla biznesu

Spółka jawna – podstawowe informacje

Osoby, które marzą o własnej działalności gospodarczej mają do wyboru różne możliwości, jeżeli chodzi o rodzaje spółek. Jedną z nich jest spółka jawna. Jest ona regulowana przez kodeks spółek handlowych. Każdy taki podmiot stanowi byt prawny działający osobno od swoich wspólników pod jednoczącą nazwą. Nie posiada ona osobowości prawnej. Jednakże ma zdolność do czynności prawnych, a więc uczestniczy w obrocie gospodarczym jako podmiot mający pewne prawa i obowiązki.

Umowa spółki jawnej

Spółka jawna powstaje na mocy porozumienia podpisanego przez wspólników. Umowie zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kodeks spółek handlowych wymienia następujące elementy umowy spółki jawnej, a mianowicie nazwa firmy, siedziba spółki, wkłady wnoszone przez wspólników, przedmiot działalności spółki, a także czas trwania. W umowie spółki jawnej mogą również znaleźć się takie elementy jak zasady reprezentacji, uczestnictwa w zyskach, a także przesłanki powodujące rozwiązanie porozumienia. Warto podkreślić fakt, że w przypadku spółki jawnej płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych. Zobowiązanie dotyczy każdego wspólnika z osobna. Jest to 0,5% wartości wniesionych wkładów.

Spółka jawna – co warto wiedzieć na temat majątku?

Majątek spółki jawnej to wkłady wniesione przez wspólników. Mogą one podlegać przeniesieniu bądź obciążeniu prawa własności rzeczy lub innych praw. Wkład wspólnika spółki jawnej może również polegać na wykonaniu innych świadczeń na rzecz podmiotu. Zdarza się, że wspólnicy zdecydują, że osobie, która prowadzi sprawy spółki, będzie wypłacane wynagrodzenie. Wniesiony wkład może mieć postać pieniężną lub niepieniężną. Oznaczenie wkładów wspólników musi znaleźć się w umowie spółki. Co więcej, wycenia się również wartość usług lub świadczeń, które dokonywane są przez wspólników. W razie wątpliwości wkłady poszczególnych osób uznaje się za równe.

Uczestnictwo w zyskach, a także stratach spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej uczestniczą w zysku wypracowanym przez spółkę, ale także partycypują w poniesionych stratach. Jest to kolejna kwestia, którą trzeba ustalić w umowie spółki jawnej. Postanowienia umowne mogą zwolnić wspólnika od udziału w stratach lub zróżnicować udział w zyskach i stratach. Warto podkreślić, że nie dopuszczalnym działaniem jest wyłączenie wspólnika w uczestnictwie w wypracowanym zysku. Gdy wspólnicy nie uregulowali określonej kwestii, w umowie spółki bierze się pod uwagę przepisy kodeksu handlowego. Wtedy uznaje się, że udział w zyskach i stratach spółki jawnej jest równy bez względu od przedmiotu, a także wartość wniesionego wkładu.

Co warto wiedzieć na temat udziału kapitałowego w spółce jawnej?

Udział kapitałowy w spółce jawnej stanowi pewną wartość księgową, która wyrażona jest w kwocie pieniężnej. Zapisuje się ją na koncie wspólnika. Odpowiada ona wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Z tytułu udziału kapitałowego wspólnikowi przysługują odsetki, które wynoszą 5%. Podkreślić należy fakt, że zawierane porozumienie może kształtować odsetki na innym poziomie bądź odstąpić od określonego uprawnienia. Interesujące jest także to, że przysługuje one także wówczas, gdy spółka jawna poniosła stratę.

Co się dzieje, gdy dochodzi do zmiany wspólnika spółki jawnej?

Czasami zdarza się, że zmianie ulega wspólnik spółki jawnej. Musi to być jednak przewidziane w umowie spółki. Wymagana jest także dodatkowa zgoda wspólników podmiotu. Zmiana wspólnika związana jest z dokonaniem czynności, która pozwala na przeniesienie udziału wspólnika. Może to dobyć się na podstawie umowy darowizny, zamiany lub sprzedaży. Ważne jest to, że zmianę wspólnika spółki zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie siedmiu dni od daty dokonania określonej modyfikacji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More