Wszystko dla biznesu

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Osoby wykonujące wolny zawód mogą zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki partnerskiej. W tym przypadku wspólnikami w biznesie mogą być osoby, które uprawnione są do wykonywania zawodu aptekarza, prawnika, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, położnej, radcy prawnego i wielu innych. Warto podkreślić, że działalność taka może zrzeszać przedstawicieli więcej niż jednego zawodu. Co warto wiedzieć o rodzaju działalności jaką jest spółka partnerska?

Podstawowe informacje o spółce partnerskiej

Spółka partnerska jest regulowana przez kodeks prawa handlowego. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które wykonują wolny zawód. Cechą charakterystyczną jest to, że nie ma ona osobowości prawnej. Natomiast ma zdolność prawną. W związku z tym we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania. Istotne jest także to, że może występować jako strona w procesie sądowym. Cechą wyróżniającą spółkę partnerską jest to, że nie wymaga się kapitału do jej założenia.

Odpowiedzialność wspólników

Spółka partnerska zobowiązana jest to ponoszenia odpowiedzialności za długi całym swoim majątkiem. Natomiast wspólnik nie odpowiada za działania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Co więcej, nie dotyczy ona także działań bądź zaniechań osób, które zatrudnia spółka podlegających kierownictwu innego wspólnika. Porozumienie zawarte między wspólnikami może przez uwzględniać zapis, że jeden lub większą liczbę partnerów wyrażają zgodę na ponoszenie odpowiedzialności podobnie jak wspólnik spółki jawnej.

Jak ustala się nazwę spółki partnerskiej?

Nazwę spółki partnerskiej ustala się w taki sposób, aby zawierała nazwisko przynajmniej jednego partnera. Ważne jest także dodatkowe oznaczenie, a mianowicie „i partnerzy” lub „i partner”. Informuje się również o wolnym zawodzie wykonywanym w spółce.

Podstawowe informacje dotyczące reprezentacji spółki partnerskiej

Spółkę partnerską reprezentuje każdy partner samodzielnie. Niektóre podmioty powołują także zarząd. Dzięki temu prowadzenie spraw firmy przebiega sprawnej. W takiej sytuacji do zarządu spółki partnerskiej stosuje się przepisy, które dotyczą zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie elementy zawiera umowa spółki partnerskiej?

Umowę spółki partnerskiej zawiera się pisemnie w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Określa ona wolny zawód wykonywany przez partnerów spółki. Istotne elementy porozumienia to także przedmiot działalności, firma, a także siedziba spółki i wkłady wnoszone przez partnerów. W umowie można także wskazać informację dotyczącą podziału zysków. W przypadku, gdy nie ma takiego zapisu, udział każdego wspólnika jest taki sam niezależnie od rodzaju i wartości wniesionego wkładu.

Informacje dotyczące opodatkowania i księgowości

Spółka partnerska nie należy do podatników podatku dochodowego. Wypracowany zysk dzieli się między partnerów. Następnie każdy partner płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spółka partnerska może zdecydować się na prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów do momentu, do którego nie przekroczy limitu przychodów kształtującego się na poziomie 2 milionów euro. Gdy dojdzie do osiągnięcia wyższej kwoty, wówczas zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Jakie są obowiązki wobec ZUS?

Podczas procesu rejestracji następuje automatyczna rejestracja z ZUS jako płatnik. Partnerzy dokonują zgłoszenia siebie jako płatnika składek w ciągu siedmiu dni od rejestracji działalności. Wspólnik takiej spółki jest zatem płatnikiem składek na własne ubezpieczenia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More