Wszystko dla biznesu

Świadectwo pracy – najważniejsze informacje

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca musi sporządzić dla pracownika w momencie rozwiązania umowy o pracę. A także w sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę i niepodpisania z pracownikiem dokumentu przedłużającego zatrudnienie na dalszy okres.

Kiedy należy sporządzić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy pracodawca musi sporządzić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Pracownik nie musi upominać się o ten dokument. Wydanie go jest obowiązkiem pracodawcy.  W treści świadectwa pracy muszą znaleźć się następujące informacje:

 • dotyczące: okresu zatrudnienia
 • wymiaru etatu
 • zajmowanego stanowiska
 • sposobu rozwiązania umowy o pracę
 • uprawnień pracowniczych
 • dane potrzebne do ustalenia uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:
 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • liczbie dni dodatkowego urlopu
 • korzystaniu z innego świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy
 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego  
 • liczbie dni wykorzystanego urlopu ojcowskiego  
 • liczbie dni wykorzystanego urlopu rodzicielskiego
 • liczbie dni wykorzystanego urlopu wychowawczego
 • wykonywaniu przez pracownika pracy tymczasowej (w przypadku, jeśli taka praca miała miejsce)
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, w tym za dni, za które nie otrzymał wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu          Pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • liczbie dni wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, na zwolnienia od pracy przewidzianych w art. 188 Kodeksu Pracy
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę w oparciu o art. 361 § 1 Kodeksu Pracy
 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub o zastępczych formach odbywania służby wojskowej
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub też pracy w warunkach o szczególnym charakterze
 • dodatkowych dniach urlopu dodatkowego lub urlopu dodatkowego na mocy dodatkowych uprawnień
 • okresach nieskładkowych przypadających na okres zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
 • innych danych wpisanych do świadectwa pracy na życzenie pracownika (na przykład informacja o miesięcznym wynagrodzeniu)

Termin wystawienia świadectwa pracy

Jak już wspominaliśmy, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Takie świadectwo ma prawo odebrać pracownik lub osoba upoważniona przez pracownika do odbioru świadectwa pracy. W przypadku braku możliwości wręczenia świadectwa osobiście, pracodawca ma prawo wysłać świadectwo listem poleconym w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy.

Prawa pracownika a świadectwo pracy

Pracownik może w dowolnym momencie poprosić o wydanie mu świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę. Pracownik ma prawo również prosić o sporządzenie świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę.

Błędy w świadectwie pracy

Może zdarzyć się tak, że świadectwo zawiera błędy. W takiej sytuacji należy:

 • wystąpić do pracodawcy o sprostowanie błędów. Pracodawca ma na to czternaście dni
 • wystąpić do Sądu Pracy o sprostowanie świadectwa pracy, jeżeli pracodawca sam tego nie zrobi w określonym terminie

Ważne: od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, w momencie wydania świadectwa pracy, jest zobowiązany do przekazania pracownikowi w wersji papierowej lub elektronicznej informacji na temat:

 • czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji dotyczącej jego osoby do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • fakcie zniszczenia dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania przez pracownika w wyznaczonym terminie

Podsumowanie

Świadectwo pracy jest dokumentem obowiązkowo wystawianym przez pracodawcę. Jednocześnie jest dla pracownika podstawowym dokumentem pozwalającym mu o ubieganie się o emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More