Wszystko dla biznesu

Umowa kupna sprzedaży motocykla

Podstawowym elementem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży rzeczy ruchomej jest umowa sprzedaży. Przykładem może być umowa kupna sprzedaży motocykla. Zawartość dokumentu regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Dlatego też przy jej sporządzeniu trzeba pamiętać o uwzględnieniu specyficznych elementów, które pomogą ją odróżnić od innych umów cywilnoprawnych.

W jakiej formie przygotowuje się umowę kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna-sprzedaży przenosi na kupującego własność rzeczy ruchomej. Zobowiązuje ona sprzedawcę do wydania pojazdu, natomiast kupującego do odbioru przedmiotu, a także uregulowania ustalonej ceny. 

Umowa kupna-sprzedaży motocykla, należy do umów konsensualnych. Oznacza to, że skutki prawne powstają w rezultacie złożenia zgodnych oświadczeń woli stron porozumienia. Warto podkreślić, że normy prawne nie wskazują jaka forma jest odpowiednia, może być zawarta nawet w formie ustnej. Jednakże dla bezpieczeństwa lepiej przygotować pisemne porozumienie. Co więcej, dokument trzeba także okazać w wydziale komunikacji. Umowę kupna-sprzedaży motocykla prezentuje się również przedstawicielowi urzędu skarbowego. Ponadto może to być także dowód, gdy dojdzie do ewentualnego konfliktu pomiędzy stronami umowy.

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Prawidłowo przygotowana umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zawierać pewne elementy. Wówczas wywołuje określone skutki prawne. Na początku zapisuje się datę i miejsce zawarcia porozumienia. Jest to ważny element, gdyż data wpływa na termin rejestracji motocykla. Ponadto ma także związek z ubezpieczeniem pojazdu.

Nieodzowną częścią umowy jest wskazanie jej stron. W tym przypadku trzeba podać dokładne dane Sprzedającego, a także Kupującego. Zasadnicze znaczenie ma opis określonej transakcji. W celu dokonania tego działania uwzględnia się markę motocykla, numer podwozia, rok produkcji, numer silnika, numer rejestracyjny, przebieg, a także kolor pojazdu.

O czym na pewno nie wolno zapomnieć?

Sporządzając dokument, nie wolno zapominać także o tak ważnym czynniku jak cena. Należy ją podać w formie wartościowej, a także słownie. Co więcej, kupujący musi oświadczyć, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy. Podpisywane porozumienie musi jasno informować o tym, że motocykl oddaje się kupującemu, a on odbiera motocykl i reguluje odpowiednią kwotę. W prezentowanym dokumencie wskazuje się ponadto, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem porozumienia potwierdzającego transakcję. Ostatnim i ostatecznym elementem umowy kupna-sprzedaży motocykla są podpisy każdej ze stron.

Warto podkreślić, że osoby uczestniczące w transakcji mogą także zgłosić dodatkowe uwagi i zapisy zgodne z osobistymi ustaleniami. Pamiętać należy jednak o tym, żeby były one zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego. Umowę kupna-sprzedaży motocykla sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Kupującego i Sprzedającego.

Czy możliwy jest ratalny system płatności?

W przypadku umowy kupna-sprzedaży motocykla możliwe jest zastosowanie ratalnego systemu płatności. Oznacza to, że ustalona przez strony cena płatna będzie w miesięcznych ratach regulowanych do określonego dnia miesiąca. W takiej sytuacji trzeba wskazać sposób potwierdzania uiszczania płatności. Należy także poinformować o odsetkowych następstwach braku zapłaty w terminie.

Zakup motocykla na firmę

Jeśli kupujesz motocykl na firmę od osoby prywatnej, pisemna wersja umowy jest obowiązkowa. Na jej podstawie możesz wprowadzić ją do KPiR, o ile będzie zawierała nasepujące dane:

  • dokładne dane obu stron z adresem,
  • daty sporządzenia umowy i zakupu (jeśli się różnią),
  • dane motocykla tak jak przy zwykłej umowie, ale z podaniem wartości i ilości jednostek,
  • podpisy obu stron.

Niestety nabywając motocykl od osoby prywatnej nie odliczysz wartości VATu od tej transakcji.

Dodatkowo, jeśli wartość pojazdu przekroczy 1000 zł, jako przedsiębiorca masz obowiązek w ciągu 14 dni złożyć formularz PCC-3 w Urzędzie Skarbowym oraz zapłacić 2% wartości w ramach podatku od czynności cywilno-prawnych. Opłatę tą możesz zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More