Wszystko dla biznesu

Umowa leasingu – omówienie

Umowa leasingu jest to porozumienie, w którego wyniku leasingodawca zobowiązuje się do nabycia przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumencie. W rezultacie leasingobiorca używa rzeczy i pobiera z niej pożytki na czas określony. Dowiedz się więcej, na temat umowy leasingu.

Jakie są strony umowy leasingu?

Umowę leasingu zawiera się pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Pierwszy prowadzi działalność, nabywa przedmiot od zbywcy, a następnie udostępnia rzecz leasingobiorcy za określoną opłatą i na pewien czas. Warto podkreślić, że może on podpisywać umowę wyłącznie w zakresie prowadzonego przez siebie biznesu. Natomiast leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. W tym przypadku może to być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Istotne jest to, że nabywający może skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. W takiej sytuacji umowa leasingu będzie powiązana z umową kredytową.

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem umowy leasingowej mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome. Ciekawe jest także to, że takie porozumienie zawiera się w celu udostępnienia zbiorów, zespołów, a ponadto części rzeczy. Jednakże przedmiotem takiej umowy nie mogą być niestety majątkowe prawa autorskie, czy też papiery wartościowe. Umowę leasingu podpisuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jakie elementy muszą być zawarte w prawidłowo skonstruowanej umowie leasingowej?

Umowa leasingu musi zawierać określone składniki. Tylko wówczas spełnia swoje zadanie i jest traktowana, jako zgodna z prawem. Jak w każdym porozumieniu, tak i w tym przypadku podaje się datę i miejsce przygotowania dokumentu. Wskazuje się strony umowy, a także prawa i obowiązki leasingodawcy, a także leasingobiorcy. Pierwszy oddaje rzecz nabywającemu za określoną opłatą i na pewnych warunkach. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu zgodnie z umową i uiszcza wynagrodzenie w odpowiednich ratach. Potwierdzeniem zapisów dokumentu są podpisy stron.

Czy istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu?

W przypadku umowy leasingu istnieje możliwość wprowadzenia zapisu pozwalającego na wykupienie na własność przedmiotu porozumienia przez leasingobiorcę. Nie jest to obowiązkowe. Umieszczenie tego elementu uzależnione jest od woli osób, które podpisują określony dokument. Co więcej, informacja o tym może być umieszczona w umowie leasingowej lub w innej zawartej w późniejszym okresie. Istotne jest także to, że jest to przeniesienie prawa własności, dlatego powinno być zawarte w formie aktu notarialnego.

Umowa leasingu – informacje dotyczące wypowiedzenia umowy

Umowę leasingową wypowiada wyłącznie leasingoodawca. Ponadto z tego prawa korzysta on tylko w pewnych okolicznościach. Dzieje się tak, gdy leasingobiorca nie utrzymuje przedmiotu porozumienia w odpowiednim stanie, a więc nie przeprowadza konserwacji, a także stosownych napraw.

Co więcej, podstawą do rozwiązania umowy jest używanie rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobieranie z niej pożytków. Leasingodawca zrezygnuje ze współpracy, gdy mimo upomnień w formie pisemnej korzystający z rzeczy nie usuwa zmian, których dokonano w przedmiocie bez zgody właściciela.

Ponadto, leasingobiorca nie może oddać przedmiotu umowy, który użytkuje osobie trzeciej. Wskazaniem do takiego kroku jest także fakt, gdy nabywca dopuszcza się zwłoki w zapłacie co najmniej jednej raty leasingowej. Ponadto nie uiścił także płatności w dodatkowym terminie wyznaczonym przez leasingodawcę. Warto podkreślić, że w przypadku wypowiedzenia umowy leasingodawca może żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich zaległości.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More