Wszystko dla biznesu

Umowa o dzieło – ważne informacje

Umowę o dzieło zawiera zleceniodawca dzieła i wykonawca określonych prac. Osoba realizująca działalność określoną w porozumieniu otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie uiszcza się w tym przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, czy też zasiłków. Dowiedz się, więcej na temat umowy o dzieło.

Co stanowi podstawę prawną w przypadku umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest dokumentem, którego zasadność regulują przepisy kodeksu cywilnego. Porozumienie zawiera się w dowolnej formie, a więc pisemnej lub ustnej, chociaż lepsza jest oczywiście ta pierwsza opcja. Dokument będzie uznany za przygotowany właściwie, gdy będzie uwzględniał podstawowe informacje: imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, a także numery dowodów tożsamościNie jest wymagany numer PESEL, ale jest on z kolei potrzebny, razem z nazwą właściwego Urzędu Skarbowego, do oprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Spisując umowę o dzieło w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, podaje się nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej. Ważna jest także siedziba spółki, numer wpisu do KRS, a także osoby uprawione do reprezentacji podmiotu.

W jakich sytuacjach umowa o dzieło stanowi odpowiedni rodzaj porozumienia?

Podstawą umowy o dzieło jest zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia efektu pracy w wyznaczonym terminie. Za jego realizację otrzymuje się wynagrodzenie. Środki pieniężne wypłaca się nie za samą pracę, ale jej rezultaty. Może dotyczyć na przykład wykonania projektu strony internetowej, napisania artykułu czy skomponowania utworu muzycznego.

Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia. Zamawiający może to uczynić, aż do ukończenia dzieła, jednakże zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia. Przyjmujący dzieło może to zrobić tylko w pewnych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy zlecający dzieło nie podejmuje współpracy w jego tworzeniu.

Wynagrodzenie osoby, która przyjmuje dzieło do realizacji

Zasadnicze jest to, że umowa oo dzieło nie jest podstawą do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na mocy tego porozumienia, nie może korzystać z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych. Co więcej, nie otrzymuje także prawa do zasiłku.

Opłacanie tylko zaliczki na podatek dochodowy sprawia, że wykonawca może otrzymać wysokie wynagrodzenie za realizowane prace. Dzieje się tak, ponieważ aż 20% kwoty może zaliczyć jako koszty wytworzenia dzieła, a w określonych przypadkach nawet 50%.

Jak można rozwiązać kwestię ubezpieczeń społecznych w przypadku umowy o dzieło?

Umowy o dzieło nie są obciążone obowiązkowymi składkami ZUS. Jak sobie poradzić z tym problemem? Jednym ze sposobów jest dopisanie się do ubezpieczenia małżonka. Praktykuje się również dopisanie do ubezpieczeń rodziców, gdy nie ma się jeszcze ukończonego 26 roku życia i uczęszcza się do szkoły lub na studia. Można także zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas składkę uiszcza się co miesiąc i nie przekracza ona kwoty 400 złotych. Można także zatrudnić się na minimalną część etatu w zaprzyjaźnionym przedsiębiorstwie, na przykład 1/8 lub podpisać dodatkowo umowę zlecania. Niektórzy także korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej, która jest na bardzo dobrym poziomie.

Umowa i dzieło a rejestracja jako osoba bezrobotna

W przypadku, gdy osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna otrzymuje propozycję nawiązania współpracy w ramach umowy o dzieło, musi zrezygnować z formy wsparcia oferowanej przez urząd pracy. Nie ma znaczenia, czego dotyczy umowa ważne, że osoba będzie otrzymywała wynagrodzenie. W rezultacie nie może być dłużej zarejestrowana jako osoba bezrobotna, gdyż nie spełnia wszystkich warunków. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More