Wszystko dla biznesu

Upadłość konsumencka

W życiu mogą powstać różne sytuacje, które uniemożliwiają spełnienia zobowiązań zaciągniętych w przeszłości. Jednakże w prawo przewiduje takie przypadki i pozwala na znalezienie rozwiązania w trudnych życiowych momentach. Jedną z możliwości, która jest receptą na takie zdarzenia, jest upadłość konsumencka. Odnosi się ona do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że jest to wyjątkowy rodzaj upadłości, gdyż ustawodawca uregulował w tym przypadku okoliczności, w których składa się podanie o ogłoszenie upadłości w przedstawionym trybie.

Kto może skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Osoba, która znalazła się w skomplikowanej sytuacji i pragnie skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w pierwszej kolejności składa wniosek. Z tego prawa mogą skorzystać dłużnicy, którzy zaliczani są do osób fizycznych. Niewypłacalność musi wynikać ze szczególnych i niezależnych od niego zdarzeń. Przykładem jest choroba, czy też wypadek.

Warto zauważyć, że niewypłacalność ma miejsce wówczas, gdy wnioskodawca nie jest w stanie spełnić ciążących na nim zobowiązań, na przykład opłat za mieszkanie, rachunków za media, czy też rat kredytu. Ponadto dotyczy to długów, które zostały zaciągnięte, gdy dłużnik był w dobrej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka nie dotyczy opłat, które powstały w chwili, gdy dana osoba była już niewypłacalna.

Gdzie składa się wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podstawą ogłoszenia takiej formalności jak upadłość konsumencka jest złożenie wniosku do właściwej instytucji państwowej. W tym przypadku jest to sąd rejonowy odpowiedni, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Razem z podaniem uiszcza się opłatę sądową, która wynosi 30 zł. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować nawet takiej kwoty, może skorzystać z tymczasowego wsparcia Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na wniosek konsumenta sąd przeprowadza postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości wnioskodawcy. Ważne jest to, że informację podaje również do publicznej wiadomości. Najczęściej wywiesza się ją w budynku sądowym. Co więcej, takie obwieszenie znajduje się również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powiadomienie dostarcza się także syndykowi upadłościowemu. O tym fakcie powiadamia się także właściwe urzędy państwowe. Do nich należy między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także izba skarbowa.

Licytacja majątku pozwalająca na spłatę wierzycieli

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przeprowadza się działania, które pozwolą spłacić zobowiązania dłużnika. W tym celu majątek, który podlega zajęciu, a więc mieszkania, domy, działki rekreacyjne, samochody zostaje zlicytowany. Uzyskaną sumę przekazuje się na spłatę wierzytelności. W przypadku, gdy licytacji podlega nieruchomość, w której mieszka dłużnik otrzyma on z ceny sprzedaży pieniądze na wynajem mieszkania na dwanaście miesięcy. Pozostałą część uzyskanej kwoty przekazuje się na spłatę długów. Regulowanie płatności odbywa się w zależności od stopnia uprzywilejowania wierzycieli.

W jakich sytuacjach przeprowadza się oddłużenie?

Może zdarzyć się, że środki finansowe uzyskane z licytacji majątku dłużnika nie wystarczą na pokrycie wszystkich zobowiązań. Wówczas sąd ustala plan spłaty, który wyznacza się na czas nie dłuższy niż pięć lat. W szczególnych sytuacjach odstępuje się od wyznaczania planu spłat. Podkreślić należy fakt, że po rzetelnym spełnieniu obowiązków, które wynikają z harmonogramu spłat, niezapłacone zobowiązania umarza się z mocy prawa, a dłużnik zostaje całkowicie oddłużony.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More