Wszystko dla biznesu

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądu i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Należy mocno podkreślić, że wszystkie osoby osądzone zostają wpisane do tego rejestru, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Kto figuruje w  Krajowym Rejestrze Karnym?

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się dane o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu poszukiwanych listem gończym
 • tymczasowo aresztowanych nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich,
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności lub zastępczą

Komu jest potrzebne zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności jest potrzebne w procesie ubiegania się o różne koncesje czy licencje, ale również może stanowić obowiązkowy element ubiegania się o pracę w niektórych zawodach.

Ostatecznie zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne w następujących sytuacjach do:

 • postępowania przetargowego,
 • uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
 • zdobycia pozwolenia na broń,
 • otrzymania licencji transportowej,
 • zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozyskania licencji na taksówki,
 • uzyskania wizy lub obywatelstwa.

Zaświadczenie o niekaralności należy też okazać, gdy staramy się o pracę w następujących zawodach:

 • nauczyciela,
 • urzędnika służby cywilnej,
 • wychowawcy na obozach dla dzieci,
 • trenera lub instruktora sportu,
 • opiekuna w żłobku dla dzieci,
 • pośrednika kredytowego i/lub ubezpieczeniowego,
 • księgowego.

Na podstawie ustawy oraz jedynie na etapie rekrutacji pracodawca może wymagać od ciebie zaświadczenia o niekaralności.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności, należy złożyć w KRK stosowny wniosek o udzielenie informacji. Jeśli jest to obywatel innego państwa UE, to jego dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa. Możliwe są trzy opcje składania wniosków o udzielenie informacji o osobie w KRK: przez Internet, osobiście albo przez pełnomocnika, w punkcie informacyjnym lub listownie.

Jeśli dana osoba chce załatwić tę sprawę przez Internet musi mieć założony profil zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one na potwierdzenie tożsamości. Tutaj chodzi o to, żeby nikt nie mógł się podszyć pod tę osobę.

Druga opcja to: osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), albo w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Lista jest dostępna na stronie: punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego-otwórz plik w nowym oknie. W przypadku składania wniosku o udzielenie informacji o osobie przez pełnomocnika należy dowiedzieć się, jak to załatwić. Można skorzystać ze strony Wsparcia klienta Krajowego Rejestru Karnego.

Trzecia opcja to składnie listownie zapytanie o udzielenie informacji o osobie. Oczywiście trzeba złożyć stosowny wniosek, dostępny w Internecie, potwierdzenie płatności oraz pismo od pracodawcy lub organizatora wolontariatu np. jeżeli chcemy zostać nieodpłatnie wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży.

Jaki jest koszt zaświadczenia o niekaralności?

W pierwszej opcji opłata wynosi 20 zł. Należy pamiętać, że można zapłacić tylko przez system e-KRK.

Nie musi płacić wolontariusz, jeśli chce zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Wtedy należy pamiętać, żeby do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcemy zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem.

W drugiej i trzeciej opcji opłata wynosi 30 zł.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More